۰۹۱۰۰۵۵۵۵۷۰ ۰۹۱۰۰۵۵۵۵۸۰
محصولات و خدمات ثبت شده

محصولات و خدمات ثبت شده

چگونه خرید کنید

چگونه خرید کنید

پرتال تجارت چه مزایایی برای کسب و کار من ایجاد می کند؟

Loading

عضویت در سایت

ﮐﺘﺎب ﺳﺎل ﭘﺮﺗﺎل ﺗﺠﺎرت

کتاب سال  

کتاب سال درگاه تجارت با محتوای معرفی تمام کسب و کارهای موجود در پرتال تجارت در پایان هر سال چاپ و با همکاری برند «تشریفات تجاری ایران» توزیع خواهد شد. درج محتوا شامل نام کسب و کار، نوع فعالیت و اطلاعات تماس در یک کادر استاندارد رایگان خواهد بود. تبلیغات در این کتاب شامل هزینه خواهد بود و از صاحبان صنایع و برندهای تجاری برای حمایت مالی دعوت به همکاری می شود.

رویـدادهای تجـاری

Loading