۰۹۱۰۰۵۵۵۵۷۰ ۰۹۱۰۰۵۵۵۵۸۰

بایگانی مقالات

شامل

رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه مدیریت ریسک و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بر این اساس، اطلاعات مربوط به صورت های مالی87 شرکت در آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان می دهد که دو متغیر از عوامل مدیریت ریسک یعنی، رقابت صنعت و اندازه شرکت با عملکرد شرکت رابطه مثبت دارند. در مقابل، دو متغیر دیگر از عوامل مدیریت ریسک یعنی، عدم اطمینان محیطی و نظارت هیات مدیره با عملکرد شرکت رابطه ندارند. افزون بر این، نتیجه آزمون فرضیه اصلی نشان می دهد در کل، مدیریت ریسک با عملکرد شرکت رابطه ندارد. یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

 

نقش مدیریت دانش در نوآوری سازمان ها

در محیط پویا و رقابتی امروز، سازمان ها به شدت به افزایش توانمندی های نوآوری خود نیاز دارند و این مهم تنها در سایه توجه به منبع ارزشمند دانش و قابلیت خلق و به کارگیری آن حاصل می گردد. نوآوری سازمانی بدون وجود مدیریت دانش مشارکتی و پویا ظهور پیدا نخواهد کرد و به همین دلیل نفس وجود مدیریت دانش، اهمیت خیلی زیادی برای سازمان ها پیدا کرده است. سیستم های مدیریت دانش سنتی، عمدتا در پی تسخیر دانش صریح و آشکار به صورت رسمی و نظام مند بوده و در بازکردن قفل های دانش ضمنی و پنهان موجود در ذهن افراد، موفق نبوده اند. امروزه، سیستم مدیریت دانش 2 نشأت گرفته از فناوری های وب 2، با رویکرد اجتماعی سازی، همکاری، مشارکت، تشریک مساعی و تعامل بین افراد، سعی در تسخیر بزرگ ترین و ارزشمندترین پایگاه دانش توزیع شده سازمانی داشته که همانا دانش ضمنی و نهان موجود در ذهن و ضمیر کارکنان سازمان می باشد. به چنین سازمان هایی که بر پایه مدیریت دانش 2 و سرمایه اجتماعی شکل می گیرد، سازمان 2 گفته می شود. تمرکز چنین سازمان هایی به جای سلسله مراتب و کنترل های رسمی، به سمت مشارکت اجتماعی و همکاری انبوه کارکنان برای ایجاد خلاقیت و نوآوری سازمانی از طریق ظهور شبکه های اجتماعی، معطوف است. این مقاله سعی در ارائه تاثیر فناوری های وب 2 در دگرگونی سازمانی ناشی از ایجاد سیستم مدیریت دانش 2 در سازمان 2 داشته و به درک درست مدیران از نقش اهرمی دانش اجتماعی برای توسعه نوآوری سازمانی کمک می کند. یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

 

دیدگاه اقتصاد سیاسی و مدیریت سود

در دیدگاه اقتصاد سیاسی، سهامداران عمده و مدیرانی که با کانونهای قدرت سیاسی مرتبط هستند، می توانند بر عملکرد مالی شرکت متبوع خود تاثیر گذار باشند. این موضوع به طور بالقوه کیفیت اطلاعات حسابداری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این مقاله اثر مدیریت سیاسی بر مدیریت سود را مورد مطالعه قرار می دهد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره 9 ساله از سال 1380 تا 1388 و قلمرو مکانی آن شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سیاسی و مدیریت سود رابطه ای مستقیم وجود دارد. به عبارت دیگر وجود مدیریت سیاسی در شرکت ها یکی از عوامل تاثیرگذار بر مدیریت سود می باشد. تغییر حسابرس، نوع حسابرس، شاخص سودآوری و نسبت بدهی از دیگر متغیرهایی هستند که با مدیریت سود رابطه ای معنی دار دارند. اما تغییر مدیریت، رشد فروش و اندازه شرکت رابطه ای با مدیریت سود ندارند. یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

 

مدیریت بحران و سرمایه اجتماعی

مقاله حاضر نقش سرمایه اجتماعی را در مدیریت بحران به بحث گذاشته است. نتایج مندرج در مقاله، حاصل مطالعه ای است که پس از وقوع توفان و آلودگی آب در یکی از روستاهای کانادا به عمل آمده است. نویسنده ضمن گزارش روش مطالعه، به بررسی مدیریت و برنامه ریزی بحران، وضعیت گروه های آسیب پذیر، نقش سازمان های غیر دولتی، وضعیت کمک های اهدایی و بهداشت روانی در حادثه مذکور پرداخته است. یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

 

 

 

 

مقرات صادرات و واردات مروارید، سنگ ها و فلزات گرانبها سال 1395

ورود و صدور طلا ، نقره و پلاتین به هر شکل پس از کسب مجو ز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت آئین نامه مصوب شورای پول و اعتبار مجاز می باشد. ورود سکه ها و مطلس (پولک) مسکوکات فلزی صرفاً توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا با اجازه بانک مذکور مجاز خواهد بود. یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

 

هوش سازمانی و مدیریت بحران

هدف از این تحقیق بررسی رابطه هوش سازمانی و مولفه های آن با مدیریت بحران در شرکت سهامی بیمه ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی است. نمونه تحقیق شامل 187 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت اند که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی نمونه گیری و انتخاب شده اند. برای اندازه گیری هوش سازمانی از مدل هفت بعدی آلبرخت استفاده شده و برای مدیریت بحران مدل سه مرحله ای بحران مبنا قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون ضریب چوپروف و آزمون دو جمله ای استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علاوه بر وجود رابطه معنادار و مثبت بین هوش سازمانی و مدیریت بحران، بین مولفه های هوش سازمانی به غیر از میل به تغییر نیز با مدیریت بحران رابطه ای مثبت وجود دارد و در بین مولفه های هوش سازمانی مولفه کاربرد دانش بیشترین همبستگی را با مدیریت بحران دارا است. همچنین مشخص شد که سطح هوش سازمانی در شرکت بیمه ایران در وضعیت مطلوب قرار ندارد. یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

 

مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی

منطق فازی که در سال 1965 توسط دانشمند ایرانی، پروفسور لطفی زاده به جهان عرضه شد. در تقابل با منطق دوارزشی ارسطویی، ابهام را به عنوان بخشی از سیستم پذیرفته و بر مفاهیم مبهم و نامعین دلالت می کند. در شرایطی که ماشین قادر به درک مفاهیم کیفی - که به راحتی برای انسان قابل فهم است - نیست، منطق فازی شیوه تفکر انسان را به فناوری منتقل می کند. از منطق فازی در بسیاری از شاخه های علوم از جمله «مدیریت اطلاعات» استفاده می شود. در سال 1975، با انتشار مقاله ای به زبان فرانسه در مورد جستجوی اطلاعات در شرایط فازی، این واژه به طور رسمی وارد ادبیات کتابداری و اطلاع رسانی شد. طبق اطلاعات ثبت شده در بانک اطلاعاتی LISA، بخش عمده ای از آنچه تاکنون در خصوص منطق فازی و مدیریت اطلاعات منتشر شده، بر ذخیره و بازیابی اطلاعات تمرکز داشته است. پس از آن، بیشترین کاربرد این مقوله به ترتیب در سازماندهی و فراهم آوری اطلاعات بوده است. اکنون برای تضمین امنیت شبکه های اطلاعاتی، از منطق فازی بهره برداری می شود. در برخی زمینه ها مانند مستندسازی و مدیریت رکوردها نیز تاکنون پژوهشی با موضوع فازی به انجام نرسیده است. در سالهای اخیر، رویکرد عمده این بحث به سمت نظامهای خبره و هوش مصنوعی سوق یافته است. به نظر می رسد برای حل بسیاری از گره های موجود در حوزه مدیریت اطلاعات، می توان از منطق فازی کمک گرفت. یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

 

ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان

زمینه و هدف: ارتقا بهداشت و تامین سلامت افراد جامعه از ارکان مهم پیشرفت جوامع می باشد.شواهد موجود نشان می دهد که بین سبک زندگی و سلامت عمومی همبستگی وجود دارد.بالغ بر 53 درصد علل مرگ و میر افراد جامعه با سبک زندگی آنها ارتباط دارد. اهمیت موضوع سبک زندگی و علل مرتبط با آن محققان را بر آن داشته که به بررسی سبک زندگی و سلامت بپردازند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط سبک زندگی با سلامت عمومی دانشجویان دانشکده های (پرستاری و مامایی، پیرا پزشکی، علوم پایه پزشکی،بهداشت، مدیریت و توانبخشی) بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع همبستگی بوده، کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل پذیرفته شده قبل از سال 1384 که در یکی از رشته های دانشگاه علوم پزشکی ایران در یکی از مقاطع تحصیلی (کاردانی،کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا) که قبل از پذیرش در دانشگاه فاقد اختلالات روانی، بیماری مزمن و معلولیت بودند جامعه پژوهش را تشکیل می داد. تعداد نمونه شامل00 13دانشجو که شامل 864 دختر و 436 پسر در محدوده سنی 44-18 سال بودند از این تعداد 486 نفر ساکن خوابگاه و 814 نفر غیر خوابگاهی بودند .روش نمونه گیری بصورت طبقه ای بر اساس دانشکده محل تحصیل، جنس و وضعیت سکونت دانشجویان بود .ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مشتمل بر سه بخش دموگرافیک، سبک زندگی در ابعاد ( ورزش، تغذیه، سیگار کشیدن، رعایت اصول ایمنی و کنترل استرس ) و سلامت عمومی با 28 سوال بود. یافته ها: بر اساس نتایج آزمون کای دو، سلامت عمومی با ورزش (P=0.000)، تغذیه (P=0.000)، سیگارکشیدن (P=0.027)، رعایت اصول ایمنی (P=0.000)، کنترل استرس (P=0.000) و جنس دانشجویان ارتباط معنی دار و با سن، دانشکده محل تحصیل وضعیت سکونت ارتباط نداشت. سلامت عمومی با ابعاد سبک زندگی ارتباط معکوس معنی دار داشت (P=0.000). نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که دانشجویان در زمینه ورزش وضعیت نامطلوبی داشتند. جهت ارتقاء فعالیت ورزش دانشجویان فراهم نمودن امکانات ورزشی مناسب در محیط دانشگاه همچنین تشویق دانشجویان به منظور استفاده از این امکانات ورزشی در جهت ارتقا سبک زندگی و سلامت عمومی توصیه می شود. یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

 

مهمترین معیارهای عمومی رابط کاربرهای مطلوب

رابط کاربر، محیطی است که ارتباط بین انسان و رایانه را برقرار می کند و پل ارتباطی بین انسان و محیط وب، برنامه ها و نظامهای رایانه ای است. خشنودی و رضایت کاربران در صورتی فراهم می شود که تعامل بیشتر و بهتری بین آنان و محیطهای رایانه ای برقرار شود. با توجه به علایق و سلیقه های متفاوت کاربران از سویی و تنوع محیطهای رایانه ای از سوی دیگر، طراحی رابط کاربر ایده آل دشوار به نظر می رسد؛ ولی به طور کلی، معیارهایی عمومی برای رابط کاربرهای مطلوب توسط طراحان رابط کاربر در نظر گرفته شده که در این مقاله به این ویژگیها و معیارها پرداخته شده است. در نهایت، سیاهه ای از پر بسامدترین معیارهای عمومی یک رابط کاربر مطلوب ارایه شده است که می تواند به منظور سنجش رابط کاربرها به کار رود. یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

 

اخلاق در سلامت عمومی

اخلاق در سلامت عمومی امروزه از موضوعات بسیار مهم و اساسی در سلامت عمومی و تحقیقات در حوزه سلامت می ‌باشد. اخلاق در سلامت عمومی با اخلاق پزشکی تفاوت عمده ‌ای دارد. در سلامت عمومی به جامعه بیشتر توجه می ‌شود در حالی که در اخلاق پزشکی حقوق بیمار اولویت دارد. در این مقاله سعی شده است که اخلاق در مداخلات نظام سلامت، اخلاق در سیستم‌ ها و سازمان‌ های سلامتی و کدهای اخلاقی در این حوزه بررسی شوند. در این مقاله به ملاحظات اخلاقی مداخلات نظام سلامت که شامل مقبولیت سیاسی، عدالت، مشارکت اجتماعی و محرمانه بودن آن دارد، اشاره شده است همین طور کدهای 12 گانه اخلاقی سازمان‌ های بهداشتی عنوان شده است. بررسی و آگاهی کدهای اخلاقی برای سیاست ‌گذاران، برنامه ریزان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی امری ضروری است. یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

مقررات صادرات و واردات پوست خام و چرم سال 1395

ورود پوست و چرم از حیوانات حرام گوشت و همچنین از حیوانات حلال گوشت ذبح شده به طریق غیراسلامی ممنوع است. ورود و صدور پوست حیوانات وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

 

مقررات صادرات و واردات مواد پلاستیكی سال 1395

حقوق ورودی مواد پلیمری گرید پزشکی یا مقاوم در برابر استریلیزاسیون اشعه گاما که فاقد تولید داخل می باشند به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت 5 درصد تعیین می گردد. ورود قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشکی با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.ورود نیپل برای پستانک و سر شیشه و اشیا برای مصرف های بهداشتی، استحفاظی موکول به کسب نظر وزارت بهداشت است. پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

 

مقررات صادرات و واردات صنایع شیمیایی سال 1395

ورود هر نوع مواد مورد مصرف در صنایع غذایی و پزشکی و همچنین سموم مورد مصرف پزشکی موکول به موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تابع مقررات و آیین نامه های مربوطه است. ورود و صدور انواع سموم مربوط به دفع آفات نباتی و سموم ضدانگل های خارجی دام مورد استفاده در کشاورزی و دامپزشکی موکول به موافقت وزارت جهاد کشاورزی می باشد پنج شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

 

مقررات صادرات و واردات محصولات معدنی سال 1395

واردات نمک خالص موکول به رعایت ماده 16 قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 می باشد.ورود کائولن و سایر خاک های رس کائولینی حتی تکلیس شده برای مصارف داروئی موکل به موافقت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی است. چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

 

مقررات صادرات و واردات محصولات غذایی سال 1395

ورود شربت گلوکز و دکستروز توسط واحدهای تولد کننده دارو به تشخیص وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشد.حقوق ورودی فرآورده های غذایی ویژه بیماران فنیل کتونوری(pku)مشمول این فصل و یا هر یک از ردیف های تعرفه فصول دیگر جداول مقررات صادرات و واردات (به تشخیص وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی)5 درصد تعیین می گردد. چهارشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۵

 

استفاده از فنون علم مدیریت در ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری از مهمترین سیستمهای اطلاعاتی هر سازمان، می باشد؛ چرا که هر ارتباطی با خارج از سازمان می باید از طریق این سیستمها اعمال شود؛ لذا، هرگونه عدم کارایی و ضعف در سیستم اطلاعاتی مزبور، کاهش کارایی و بازدهی و مشکلات عدیده ای در امر برنامه ریزی و کنترل برای مدیران سازمان به دنبال خواهد داشت. نقش پر اهمیت حسابداری مدیریت در ارائه اطلاعات مناسب، جهت تصمیم گیری مدیران اثبات گردیده است؛ به این ترتیب، حسابداری مدیریت، می یابد با به کارگیری فنون علم مدیریت و سایر ابزارهای موجود، اطلاعات دقیقتر و وسیعتری به مدیران جهت تصمیم گیریهای مختلف ارائه نماید. به نظر می رسد که در کشور ما، مؤسسات تجاری که در صنایع مختلفی فعالیت دارند، برای تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیران، کمتر از تکنیکهای مورد بحث، استفاده می نمایند؛ لذا، در تحقیق حاضر، سعی گردیده تا موانع و علل استفاده از فنون علم مدیریت در ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت، شناسایی و براساس درج? اهمیت آنها، اولویت بندی گردند؛ سپس پیشنهادهایی در جهت رفع این موانع و مشکلات ذکر شده است. سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

 

مدیریت رسانه ای بحران

پیچیده شدن جوامع انسانی آثار متعددی در پی داشته است که از آن جمله می توان به افزایش احتمال وقوع بحران های مختلف اشاره کرد. همین امر موجب شده است پرسش از الگوی مطلوب مدیریت بحران به دغدغه ای جدی برای تمام نظام های سیاسی تبدیل شود. بر این اساس، پژوهش در باب نقش عوامل مختلف در بحران، موضوعیت می یابد و به طور مسلم «رسانه» یکی از مهم ترین این عوامل است. در این مقاله، نویسنده با عطف توجه به ماهیت رسانه های نوین که امکان انحصار آنها را در شان ابزاری متعارف منتفی می سازد، به بررسی جایگاه «رسانه» در مقام مدیریت بحران پرداخته است. برای این منظور، نظریه ای سه وجهی و جامع مبتنی بر «رسانه ـ بحران ـ سرمایه اجتماعی» طراحی و عرضه و بر مبنای آن الگویی عملیاتی طراحی شده است که سیر تکوین، تحول و فعالیت بحران را شامل می شود. در پایان نیز شش گزاره راهبردی که بایسته های فعالیت رسانه ای را در مقام مدیریت بحران ها دربر می گیرد، ارایه شده است. سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

 

مدیریت استرس

در زندگی افرادی که در یکی از مشاغل مختلف جامعه کار می کنند استرس وجود دارد و به گونه های مختلف بر آنها فشار وارد می آورد. تحولات شغلی نظیر تغییرات سازمانی،تغییر حقوق و دستمزد، ترفیعات شغلی، کاهش یا افزایش نیروی انسانی و دگرگونی های اجتماعی موضوع هایی هستند که بر فرد فشار می آورند و او را دچار آشفتگی، نگرانی، تشویش و اظطراب می سازند. با توجه به اینکه حداقل یک سوم از عمر ما در محیط کار سپری می شود و از طرفی بسیاری از روابط و مناسبات اجتماعی ما در طی ساعات کار شکل می گیرد، استرس ناشی از کار یا استرس شغلی job stress می تواند در سلامتی و خشنودی انسانها علاوه بر کارائی موثر واقع شود. افرادی که تحت استرس های زیاد باشند به طور کلی از سلامت و خشنودی کمتری برخوردارند. هورن و کویک نشان داده اند که استرس های شغلی می توانند موجب بروز اختلالات رفتاری، پزشکی و روانشناختی در میان افراد شوند. اختلالات رفتاری مانند افزایش مصرف سیگار، مصرف دارو و ... زمینه ساز بروز حوادث شغلی و تهاجم و پرخاشگری جزء اولین و بارزترین نشانه های وجود استرس می باشد. پیامدهای روانشناختی استرس شغلی در قالب مسایلی همچون مشکلات خانوادگی، اختلالات خواب و افسردگی بروز می کند. مشکلات پزشکی ناشی از استرس شغلی نیز خود را بصورت آمادگی بیشتر فرد برای ابتلا به انواع بیماری ها و همچنین وخامت بیشتر علائم جسمی ناشی از بیماری ها در این افراد نشان می دهد. استرس مثبت بر تازگی و ابتهاج زندگی می افزاید. همه ما با تحمل میزان معینی از استرس زندگی می کنیم. سر رسیدن مهلت، رقابتها، برخوردها و حتی ناکامی ها و نگرانی ها به زندگی ها عمق و غنا می بخشد. هدف ما حذف استرس نیست، بلکه فراگیری چگونگی استفاده از آن به منظور کمک به خود است. استرس کمتر از حد، عامل خمودگی است و در ما احساس خستگی و رخوت بر جای می گذارد. از سوی دیگر، استرس مفرط تنش ایجاد می کند. آنچه ما بدان نیازمندیم، یافتن سطح بهینه و مطلوبی از استرس است که ما را برمی انگیزد، ولی ما را در خود غرق نمی کند. سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

 

مدیریت مشارکتی

در دهه پنجم قرن بیستم، مدیریت مشارکتی به معنی «مشارکت افراد مناسب و برای کار مناسب» به عنوان یک نگرش کاربردی در انگیزش کارکنان مطرح و به سرعت فراگیر شد. از آن موقع تحقیقات بسیاری درباره اهمیت و نیز نتایج حاصل از مشارکت کارکنان در امور سازمان ها انجام شده است. مدیریت مشارکتی شیوه ای است که کلیه افراد سازمان را به صورت واحدهای زنده و متاثر از یکدیگر در نظر می گیرد. در این نوع مدیریت، مدیر علایق، آرا و پیشنهادهای کارکنان را مورد توجه قرار می دهد و آنان را با پشتیبانی مناسب به بهبود روش های انجام کار تشویق می کند. این سبک مدیریت، نیازمند برنامه ریزی بلند مدت و ایجاد تحولات مناسب رفتاری در کارکنان است. مشارکت افراد در کلیه امور سازمان باعث تقویت روحیه کارکنان و، در نتیجه، بهبود ارتباطات در سازمان و افزایش مهارت شغلی می شود که خود عامل مهمی در بهبود بهره وری است. کرت لوین در پژوهشی نشان داد هرگاه مردم در دگرگون کردن شیوه های انجام کاری مشارکت فعال داشته باشند، مقاومت و ایستادگی آنان در برابر دگرگونی کاهش و شوق و علاقه مندی آنان به تغییر و دگرگونی افزایش می یابد. سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

 

مدیریت زمان

همه ما، چه در منزل و چه در محیط کار، نیاز داریم وقت خود را تنظیم کنیم. ترتیب انجام کارهای روزانه تاثیر چشمگیری بر کمیت و کیفیت آنچه از زندگی به دست می آوریم، دارد. اغلب مردم در تنظیم وقت خود موفق هستند و این موفقیت باعث می شود زمان کاری پرباری داشته باشند و از اوقات فراغت خود لذت بیشتری ببرند. همه ما می دانیم که زمان ارزش زیادی دارد و افراد و واحدهای مختلف یک سازمان مسوولیت زیادی در قبال استفاده صحیح از آن دارند. سه شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵

 

مقررات صادرات و واردات چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی سال 1395

حقوق ورودی انواع روغن پالم، روغن خام سویا و آفتابگردان به میزان مصوب شورای اقتصاد و مصوبات دولت که برای طرح سهمیه بندی توسط دولت وارد می گردد،5 درصد ارزش می باشد.حقوق ورودی دانه، روغن خام و روغن خام پالم در صورت خرید دانه های روغنی داخلی به قیمت تضمینی با تایید وزارت جهاد کشاورزی از داخل به ترتیب 5 درصد،11 درصد و 22 درصد می باشد. دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵

 

مقررات واردات و صادرات محصولات نباتی سال 1395

اصطلاح "گلوله یا حبه" (Pellets ) به محصولات عرضه شده به شکل استوانه، گلوله کوچک و همانند اطلاق می شود که خواه فقط با فشار و خوا ه با افزودن یک چسباننده که نسبت وزنی آن از 3 درصد بیشتر نباشد "به هم فشرده" ( Agglomerated ) شده باشد. دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵

 

مقررات صادرات و واردات محصولات حیوانی سال 1395

ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. ورود و صدور هر نوع دام زنده موکول به رعایت ماده 7 قانون دامپزشکی مصوب 1350 می باشد. ترخیص کلیه حیوانات زنده منوط به ارائه گواهی بهداشت کشور مبدا بوده و منحصرا از گمرکخانه هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهاد کشاورزی می باشد امکانپذیر خواهد بود. دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵

 

مقررات صادرات و واردات و آیین نامه اجرایی آن

در دنیای رقابتی امروز دیگر تنها میزان کمّی تجارت خارجی ملاک ارزیابی توفیق یک نظام تجاری نیست، بلکه سنجش پویایی نظام های تجاری از طریق ارزیابی شاخص های سهولت کسب وکار ازجمله سنجش چگونگی شروع یک کسب وکار، شفافیت قوانین و مقررات تجاری حاکم، میزان مالکیت بخش خصوصی، نحوه حمایت و شیوههای استفاده از سرمایه گذاری خارجی، زمان، هزینه و تعداد اسناد تجاری جایگاه هر کشور را در ساختار نظام تجاری جهان مشخص می کند. بی شک بهبود و ارتقاء هر کدام از این معیارها، جریانی از اصلاحات اقتصادی را به دنبال دارد که ثمره آن نه تنها رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم، بلکه چرخشی را از تجارت کالای ساخته شده خارجی به سوی تکنیک های پویا، جذب مشارکت و سرمایه گذاری های تولیدی و صنعتی بوجود خواهد آورد. بی شک این اصلاحات برای جمهوری اسلامی ایران که اکنون بزرگ ترین اقتصاد خارج از سازمان تجارت جهانی(WTO) است بیش از هر چیز لازم و ضروری می باشد. دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۵

 

بررسی شیوه های ایجاد اشراف اطلاعاتی بر تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک شامل گستره وسیعی از فعالیت های تجاری اینترنتی در زمینه محصولات و خدمات مختلف است. توسعه این نوع تجارت در فروشگاه های مجازی در کشور، گسترش جرایم رایانه ای را به دنبال داشته است. با گسترش و رشد جرایم در حوزه تجارت الکترونیک و فروشگاه های مجازی، داشتن اشراف اطلاعاتی بر این حوزه، امری بسیار مهم و حیاتی برای پلیس است. لذا هدف اصلی این مقاله بررسی شیوه های ایجاد اشراف اطلاعاتی بر تجارت الکترونیک در حوزه فروشگاه های مجازی است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان پلیس فتا ناجا به تعداد 149 نفر که نمونه 108 نفری بر اساس جدول مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که برای ایجاد اشراف اطلاعاتی بر تجارت الکترونیک در حوزه فروشگاه های مجازی، شیوه سامانه های جامع نظارتی، تایید هویت سیستمی، بررسی صلاحیت فروشگاه های مجازی و دریافت گزارشات مردمی مورد تایید و تاکید کارشناسان قرار گرفته است. یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵

 

رسانه های اجتماعی و تجارت الکترونیک؛ سرمایه گذاری بر اذهان در قرن 21

رسانه های اجتماعی تحول عظیمی در عرصه کسب و کار و بازاریابی اینترنتی ایجاد کرده اند. این رسانه ها نه تنها در دنیای مجازی مشتریان زیادی را به خود جذب کرده و جانی تازه به صنایع و محصولات بخشیده اند، بلکه مکانی برای تبلیغات شرکت ها نیز هستند. با این حال هیچ کس نمی تواند ادعا کند که رسانه های اجتماعی فقط در عرصه بازاریابی دارای مزایا و منافعیست، بلکه تمرکز این رسانه ها به سوی افراد نیز هست. لذا این مقاله به موضوعاتی از قبیل بازاریابی رسانه های اجتماعی و تاثیر آن بر کسب و کار، اصول بنیادین در بازاریابی رسانه ای، رابطه بین شبکه های اجتماعی، بهبود تجارت الکترونیکی، اهداف تبلیغاتی بازارهای الکترونیکی، ارزش و ضد ارزش در بازارهای الکترونیکی، و استراتژی های بازاریابی الکترونیکی می پردازد. یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵

 

تاثیر بهینه تجارت الکترونیک بر مدیریت زنجیره تامین

مزیت رقابتی یک سازمان، به میزان زیادی وابسته به کارآمدی زنجیره تامین آن سازمان است. امروزه مدیریت زنجیره تامین، یک بدنه در حال رشد از ابزارها و فناوری ها، برای هماهنگی و بهینه سازی فرآیندهای کلیدی، از جمله: کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، تسهیل توزیع، افزایش رضایت مشتری و ... است و در این راستا مدیریت زنجیره تامین در جهت نیل به این اهداف و افزایش فرصت ها، باید هماهنگی بین اعضای زنجیره اش را ارتقا دهد. با رشد فناوری اطلاعات، در سال های اخیر شاهد هستیم، تجارت الکترونیک باعث تحول در ارکان مدیریت تامین شده است. به ویژه اینترنت که بخش لاینفک و ضروری تجارت الکترونیک است، دارای پتانسیل و ظرفیت بالایی برای کارا کردن زنجیره تامین می باشد. این مقاله، با توجه به مفاهیم تجارت الکترونیک و مدیریت زنجیره تامین، به بررسی عوامل تاثیر گذار بر اقتباس فناوری در یک سازمان و پیرو آن، تاثیر تجارت الکترونیک به عنوان یک فناوری نوظهور، بر بخش های مختلف زنجیره می پردازد. توسعهSCM و تغییر در استراتژی واحدهای تجاری همگام با پیشرفت تجارت الکترونیک، با وجود مشکلات و موانع ذاتی، لزوم پاسخگویی به چالش های پیش روی این فناوری جهت اجرایی کردن و پیاده سازی را ضروری می سازد. یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵

 

اقتصاد بهداشت: عرصه ها و چشم اندازها

در این مقاله ابتدا تعاریفی فشرده از علم اقتصاد، دیدگاه های ناظر به آن و تحولات موثر در شکل گیری آن ارایه می شود. تفاوت های بازار بهداشت و بازار کالا و نیز عرصه های مورد تاکید در اقتصاد بهداشت، متعاقب آن مورد بحث قرار می گیرند و در ادامه مسایل مرتبط با سیاست گذاری در این عرصه طرح و تحلیل می شود (البته به اختصار). فرایندهای تغییر و رویکردهای نوین در مدیریت و نظام های بهداشتی به همراه خلاصه ای از مباحث مطروحه، آخرین قسمت این نوشته را شکل می دهند. توجه به این عرصه ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه که با محدودیت وسیع منابع از یک سو و نیازهای گسترده بهداشتی - درمانی از سوی دیگر مواجه هستند، می تواند به نوعی، خردگرایی سازمانی و برنامه ریزی را تقویت نموده و بهره مندی بیشتر از منابع را تحقق بخشد. شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵

 

اخلاق، اقتصاد و محیط زیست

مکتب اصالت فایده که به‌زعم اکثر اقتصاددانان یکی از اساسی‌ترین پایه‌های علم اقتصاد متعارف را تشکیل می‌دهد و معیار کارآیی پارتو که مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است، مشکلات زیست‌محیطی متعددی را ایجاد کرده است که از آن جمله می‌توان به ایجاد اثرات خارجی منفی زیست‌محیطی، توسعه ناپایدار و تضییع حقوق و ارزشهای انسانی اشاره کرد. بنابراین می‌توان آن را از مهمترین عوامل ایجاد اثرات خارجی منفی زیست‌محیطی به حساب آورد. با توجه به اینکه راهکارهای اقتصادی رایج که به‌منظور جلوگیری از ایجاد لطمات زیست‌محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برای مبارزه با نابودی منابع طبیعی و تخریب محیط زیست به تنهایی کافی نیستند؛ اجرای مبانی ارزشی نظام اقتصادی اسلام در جامعه می‌تواند با کاهش اثرات خارجی منفی زیست محیطی و تحقق توسعه پایدار و استیفای حقوق انسانی بستر مناسبی را برای محافظت از منابع طبیعی و محیط زیست فراهم کند. شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵

 

اقتصاد بحران های پولی

در مورد دلایل بروز بحران های پولی دو نظریه در نوشته های اقتصادی وجود دارد . اولین نظریه بی اثباتی پولی را با عدم تعادل های ساختاری کشورها و سیاستهای ضعیف اقتصادی ارتباط می دهد و دومی تغییرات در انتظارات بازار را منبع اصلی بی ثباتی می داند . در این مقاله بحث در این باره است که تنها با تلفیق این دو نظریه می توان پیچیدگی بحران پولی آسیا را در سال های 98-1997 شناسایی کرد. شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵

 

تبیین راهبردهای تجاری در ایران

در این مقاله، نویسندگان قصد دارند خط مشی سیاست گذاری دولت در بخش خارجی اقتصاد را با توجه به اطلاعات آماری موجود تبیین نمایند و تشخیص دهند که اقتصاد چه نوع استراتژی را دنبال می نماید. در این زمینه، از دو متغیر صادرات غیرنفتی، به عنوان شاخص استراتژی توسعه صادرات، و ارزش افزوده بخش صنعت، به عنوان استراتژی جایگزینی واردات، استفاده شده و اثرات این دو بر رشد اقتصادی در کنار شاخصی از سرمایه گذاری، با کمک مدلهای اقتصادسنجی برآورد شده است. مدل ارایه شده در این مقاله برگرفته از مدل پایه ای است که سالواتوره برای کشورهای در حال توسعه ارایه نموده است که پس از متناسب کردن آن برای ایران، با استفاده از روشهای اقتصادسنجی ـ به خصوص مباحث همگرایی ـ پارامترها برآورد شده و نتایج مورد تفسیر قرار گرفته است. نویسندگان، در پایان، استراتژی تجاری ایران را یک استراتژی درون گرای آمیخته تشخیص داده اند. شنبه ۶ شهریور ۱۳۹۵

 


لوگو فوتر   
 
پــــــرتال تجــــارت

 

درگاه تجارت مسیر ورود به دنیای تجارت الکترونیک

پرتال تجارت «شبکه اجتماعی کسب و کارها» محور اصلی یک شبکه تجارت الکترونیک متعلق به بخش خصوصی است که از هشتاد دامنه پرتال "PORTAL" همراه با TLD تخصصی تشکیل شده و در تلاش است با حمایت و همکاری فعالان اقتصادی به عنوان شبکه اجتماعی کسب و کارها و با ایجاد صدها بازار کاملاً تخصصی مرتبط با یکدیگر و همچنین استفاده از بستر تجارت الکترونیک، فرصت استفاده از بازاریابی B2B و سپس بستر B2C و نهایتاً C2C را در کنار دیگر اشکال تجارت الکترونیک فراهم آورد. در این شبکه هر عضو عادی دارای یک پیشخوان تجاری است که به مدت یکماه و به صورت رایگان دسترسی به کلیه امکانات پرتال تجارت را برای وی میسر می سازد، در صورت رضایت وی از این امکانات می تواند با پرداخت تعرفه اندکی بابت حق عضویت این امکانات را برای یکسال مورد استفاده قرار دهد. امکاناتی که عضو ویژه در اختیار خواهد داشت از اینجا قابل مشاهده است. عضویت ویژه در پرتال تجارت و دیگر پرتال‌ها هیچ منافاتی با دیگر فعالیتهای آنلاین شما از جمله داشتن یک سایت اختصاصی و یا عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نداشته و در حقیقت مکمل آن است. عضویت ویژه در پرتال تجارت این امتیاز را در اختیار شما قرار خواهد داد که بدون نیاز به دانش فنی و یا دغدغه نگهداری سایت و پشتیبانی محصولات اعم از کالا و خدمات خود را در معرض بازدید هزاران متقاضی واقعی خرید قرار دهید، مهمتر آنکه تنها با یک کلیک کسب و کار خود را به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری که نیاز دارید نمایش دهید. هم اکنون به جز پرتال تجارت، پرتال طلا، پرتال لاکچری، پرتال ساعت و پرتال فاینانس راه‌اندازی شده است و به زودی پرتال‌های تخصصی دیگری نیز در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.