۰۹۱۰۰۵۵۵۵۷۰ ۰۹۱۰۰۵۵۵۵۸۰

بایگانی مقالات

شامل

شناسایی عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی راهبردی موفق با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری

هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر برنامه ریزی راهبردی موفق با بهره مندی از روش آماری مدل معادلات ساختاری، به منظور ارائه مدلی برای موفقیت برنامه ریزی راهبردی شرکت بیمه ایران است. پس از بررسی پیشینه پژوهش و یکپارچه سازی نتایج آنها و اعمال نظر خبرگان، عوامل سازمانی موثر بر برنامه ریزی راهبردی موفق، شناسایی شدند و در دو دسته عوامل تعاملی و عوامل عمومی قرار گرفتند. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و پیمایشی از نوع همبستگی شمرده می شود. جامعه آماری آن را مدیران ارشد و میانی شرکت سهامی بیمه ایران شهر تهران (410 نفر) شکل داده است که به کمک نمونه گیری خوشه ای، 201 آزمودنی برای نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است که روایی آن هم از دید صاحب نظران و هم به کمک روش آماری تحلیل عاملی تاییدی به تایید رسید. پایایی پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. نتایج پژوهش نشان داد عوامل تعاملی سازمان به طور مستقیم و غیرمستقیم و عوامل عمومی سازمان به طور مستقیم بر موفقیت برنامه ریزی راهبردی موثرند دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

 

بکارگیری مدیریت راهبردی پروژه به عنوان یک رویکرد نوین مدیریت پروژه

امروزه در اغلب سازمان های مبتنی بر پروژه، مدیران پروژه با چالش ها و مشکلات فراوانی مواجه هستند. پروژه ها فرآیندهای راهبردی سازمانی هستند که برای دستیابی به اهداف کسب وکار انجام می شوند. پژوهش ها حاکی از آن است که بسیاری از سازمان ها در اجرای پروژه ها به اهداف از پیش تعیین شده کسب وکار، دست پیدا نمی کنند. بنابراین، به منظور کاهش و کنترل این چالش ها در پروژه ها بایستی رویکرد از مدیریت سنتی به مدیریت راهبردی تغییر یابد تا پاسخگوی بهینه سازی عملکرد و موفقیت یک پروژه گردد. مدیریت راهبردی پروژه سازمان ها را در جهت دستیابی بهتر به اهداف سازمانی سوق می دهد. در نتیجه، سازمان ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی و عملکرد بهتر باید یک چارچوب برنامه ریزی و اجرایی مناسب، مطابق با رویکرد راهبردی داشته باشند. مدیران و تیم های پروژه باید یاد بگیرند که چگونه به جنبه های کسب وکاری پروژه ها و حمایت از راهبرد شرکت، بجای تمرکز سنتی بر دستیابی به اهداف زمانی، بودجه ای و عملکردی توجه نمایند. در این مقاله که با روش مطالعه کتابخانه ای انجام شده است، توصیفی از مفهوم مدیریت راهبردی پروژه و تفاوت آن با مدیریت کلاسیک پروژه ارائه می گردد. سپس مدل های مدیریت راهبردی پروژه که به سازمان ها در دستیابی به موفقیت پروژه ها و خلق مزیت رقابتی کمک می کند، بررسی شده است. در نهایت، نتیجه گیری شده است که سازمان ها به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، اطمینان از موفقیت پروژه ها و عملکرد بهتر باید به جنبه های راهبردی مدیریت پروژه توجه نمایند و فرآیندهای مدیریت راهبردی پروژه را در سازمان اجرا کنند. دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

 

واکاوی مدیریت بهره وری در برنامه های توسعه (الزامات، تهدیدات و تمهیدات)

بهره وری همواره به عنوان مقوله ای کلیدی در عرصه اقتصاد و مدیریت بخش عمومی مورد توجه بوده است. در سند چشم انداز، برنامه های توسعه و سیاست های کلی نظام اداری، احکام متعددی درباره ارتقای بهره وری آمده است. در قانون برنامه پنجم توسعه نیز ذکر شده که باید سازمانی با عنوان سازمان ملی بهره وری ایران ایجاد شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم بهره وری و مبانی نظری آن، به بررسی وضع بهره وری در کشور و همچنین مقایسه تطبیقی آن در ایران و سایر کشورهای آسیایی پرداخته و همچنین جایگاه بهره وری در برنامه های توسعه کشور را مورد بحـث و بررسی قرار داده است. در نهایت بر اساس مبانی نظری و تجارب حاصل شده از برنامه های توسعه، الگوی مفهومی تحقیق در قالب سه مولفه اصلی الزامات، تهدیدات و تمهیدات مربوط به استقرار چرخه مدیریت بهره وری در بخش عمومی ارائه و مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و خبرگانی است که در فرآیند تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه در سطح قوای مقننه و مجریه حضور داشته اند که با استفاده از روش گلوله غلتان مورد پرسش واقع شده اند. نتایج حاصل از آزمون آماری بیانگر معنادار بودن تمتمی اجزا و عناصر اصلی مدل در حوزه الزامات، تهدیدات و تمهیدات است. دوشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۵

 

کاربرد روش کارت متوازن در ارزیابی پایداری مجتمع های مسکونی

صول پایداری در معماری بر اساس شاخص های توسعه پایدار در سه حوزه اقتصادی، محیطی و اجتماعی قرار دارد. یکی از مسائل مطرح در توسعه پایدار رشد متوازن این شاخص هاست. مدل هایی برای برنامه ریزی و ارزیابی این شاخص ها در سکونتگاه های انسانی ایجاد شده است اما با توجه به رویکرد محل گرایی در نظریه ها و طرح های مطرح پایداری، مدل ها نیازمند تطابق با شرایط محلی هستند و نیز نیازمند تخصصی شدن در بخش های مختلف معماری و شهرسازی می باشند. در این پژوهش تلاش شده است بر اساس نظریه ها، مدل ها و روش های ارزیابی پایداری، و با توجه به ماهیت معماری پایدار که در حوزه های مختلف باید ظهور یافته و به صورت متوازن متجلی شود. با مدل برنامه ریزی «کارت امتیازی متوازن» که اصولا مبتنی بر توازن متناسب رشد حوزه های مختلف یک پدیده مدیریتی با یکدیگر است ارتباط برقرار شود و یک ابزار مدیریت برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد بخش ساخت و ساز برای اشاعه معماری پایدار ساخته شود. یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

 

کایزن و بهبود عملکرد کارکنان

مقدمه: کایزن نگرشی ست مبتنی بر عقل سلیم که با استفاده از خرد جمعی کارکنان، تغیرات کوچک، فراگیر و هدفمند را بنیان می نهد. امروزه بسیاری از سازمان ها و شرکت های موفق بهره وری و پویایی سازمانی خود را مدیون به کارگیری نظام های بهبود از جمله کایزن می دانند. هدف این پژوهش معرفی و استقرار الگوی کایزن عملیاتی؛ و مطالعه تاثیرپذیری عملکرد کارکنان پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس از این الگو بود. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مداخله ای؛ با کارگیری یک مدل اجرایی در پلی کلینیک مرکزی صنعت نفت فارس است. جهت سنجش تاثیر مداخله از روش پیش آزمون - پس آزمون با استفاده از ابزار پرسشنامه عملکرد بهره گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان مورد مطالعه (176 نفر) بوده است. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی ست که از نظر سرپرست مستقیم افراد تحت مطالعه، در پنج بعد عملکردی یعنی: کیفیت کار، همکاری، وقت شناسی، خلاقیت و اعتمادپذیری میان نتایج قبل و بعد از استقرار الگو تفاوت های معناداری مشاهده شده است (p<0.001) که نشان از ارتقای سطح عملکرد کارکنان در این ابعاد دارد. ولی در دو بعد کمیت کار (p=0.61) و دانش شغلی (p=0.66) تفاوت معناداری مشاهده نشده است. نتیجه گیری: سادگی و فراگیر بودن الگوی کایزن و در عین حال تاثیر شگرف آن در اصلاح فرایند ها و بهسازی محیط کار؛ موجب ارتقای عملکرد کارکنان درسازمان مورد مطالعه شده است. این بهبود مستقل از سن، جنس و تحصیلات افراد مورد مطالعه است. بنابراین الگوی کایزن قابلیت گسترش به تمام لایه های سازمانی را داشته و می تواند تغییرات دامنه داری را در سطح فرد، سازمان و حتی جامعه به وجود آورد. یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

 

اثر بخشی اجرای چرخه مدیریت بهره وری با رویکرد کایزن عملیاتی بر بهبود شاخص های عملکردی واحد آزمایشگاه پلی کلینیک 17 تامین اجتماعی تهران

درجامعــه ی صنعتی در حال پیشــرفت و ورود به عصر اطلاعات و ارتباطات باید به دنبــال یافتن راه حل های کارآتر و سودبخش تر برای تولید محصول و انجام خدمات باشیم. کایزن، زاییده تفکر ژاپنی و به معنای بهبود مستمر ؛و مورد توجه تمام شرکت های دنیا است. هدف این پژوهش معرفی و استقرار الگوی کایزن عملیاتی ؛ به منظور بهبود فرآینددر آزمایشگاه پلی کلینیک 17 تأمین اجتماعی تهران بود. یکشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۵

 

بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های واگذار شده قبل و بعد از واگذاری بر اساس مدل ای اف کیو ام (EFQM) و برخی شاخص های مالی

خصوصی سازی شرکت ها از جمله مواردیست که می تواند عملکرد فعالی ت شرکت ها را با کیفیت مطلوب کنترل و جهت افزایش در بازدهی و همچنین شفافیت در امور ، شرکت را به سمتی سوق م یدهد که سهامداران به منظور افزایش منافع خود در کنار حمایت دولت بتوانند شرکت را به نحوی مطلوب کنترل کنند ، لذا به منظور سنجش میزان توفیق دولت در امر واگذاری شرکت های مشمول واگذاری بر آن شدیم تا در این تحقیق ارزش شرکت را در قبل و بعد از واگذاری مورد ارزیابی قرار دهیم. اما آن چه که در این تحقیق گردآوری شده این است که ابتدا داده ها از طریق پرسشنامه ای و مکاتبه با شرکت ها صورت پذیرفته و داد هها با استفاده از مدل تعالی سازمانی مدیریت کیفیت در سه معیار)مالی، بهر هوری و اشتغالزائی( امتیاز بندی و رتبه بندی شده اند ، سپس به منظور اثبات ادعای شرکت ها معیار مالی آن را از طریق اطلاعاتی که در بورس اوراق بهادار موجود بوده و با استفاده از شاخ صهایی از قبیل یکوتوبین، ارزش افزوده بازار، بازدهی دارائی، بازدهی سرمایه و نسبت های مالی ارزیابی گردیده تا صحت و سقم و تفاوت ادعای اطلاعات حاصل از شرکت ها و بورس اوراق بهادار مشخص گردد، باگرفتن میانگین کلی شاخص ها حکایتا ز آن دارد که در کل متغیرها با 43 % افزایش در بهبود عملکرد نسبت به قبل از واگذاری مواجه بو د . شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

 

بررسی مقایسه ای عملکرد شرکت های واگذار شده قبل و بعد از واگذاری بر اساس مدل ای اف کیو ام (EFQM) و برخی شاخص های مالی

خصوصی سازی شرکت ها از جمله مواردیست که می تواند عملکرد فعالی ت شرکت ها را با کیفیت مطلوب کنترل و جهت افزایش در بازدهی و همچنین شفافیت در امور ، شرکت را به سمتی سوق م یدهد که سهامداران به منظور افزایش منافع خود در کنار حمایت دولت بتوانند شرکت را به نحوی مطلوب کنترل کنند ، لذا به منظور سنجش میزان توفیق دولت در امر واگذاری شرکت های مشمول واگذاری بر آن شدیم تا در این تحقیق ارزش شرکت را در قبل و بعد از واگذاری مورد ارزیابی قرار دهیم. اما آن چه که در این تحقیق گردآوری شده این است که ابتدا داده ها از طریق پرسشنامه ای و مکاتبه با شرکت ها صورت پذیرفته و داد هها با استفاده از مدل تعالی سازمانی مدیریت کیفیت در سه معیار)مالی، بهر هوری و اشتغالزائی( امتیاز بندی و رتبه بندی شده اند ، سپس به منظور اثبات ادعای شرکت ها معیار مالی آن را از طریق اطلاعاتی که در بورس اوراق بهادار موجود بوده و با استفاده از شاخ صهایی از قبیل یکوتوبین، ارزش افزوده بازار، بازدهی دارائی، بازدهی سرمایه و نسبت های مالی ارزیابی گردیده تا صحت و سقم و تفاوت ادعای اطلاعات حاصل از شرکت ها و بورس اوراق بهادار مشخص گردد، باگرفتن میانگین کلی شاخص ها حکایتا ز آن دارد که در کل متغیرها با 43 % افزایش در بهبود عملکرد نسبت به قبل از واگذاری مواجه بو د . شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

 

رویکرد مدیریت کیفیت جامع و بهبود عملکرد مالی در بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری

هدف از این تحقیق، بررسی رابطه میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری فعال درایران است. جامعه مورد مطالعه، بانک ها، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری می باشند، که با توجه به محدودیت دسترسی به اطلاعات تمامی آنها و ضرورت دستیابی به اطلاعات متقن، 10 بانک، 5 شرکت بیمه و 16 شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق، از نرم افزارهایSPSS و Amos، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این تحقیق نشان داد که، میان هریک از ابعاد هفت گانه مدیریت کیفیت جامع (شامل: رهبری، بهبود مستمر، مشارکت داخلی و خارجی، تمرکز بر مشتری، مدیریت فرآیند، دستاورد کارمندان و یادگیری) و عملکرد مالی، و در نتیجه، میان مدیریت کیفیت جامع و عملکرد مالی بانک ها و شرکت های بیمه و سرمایه گذاری، رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

 

طراحی مدل اخلاق مشارکتی در مدیریت کیفیت جامع

زمینه: مدیریت کیفیت جامع رویکردی برای بهبود مستمر کیفیت محصولات از طریق مشارکت سطوح سازمانی است علیرغم اینکه سلوک اخلاق مشارکتی از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر مدیریت کیفیت جامع می باشند، متاسفانه در بیشتر ادبیات مدیریت کیفیت جامع این مساله نادیده گرفته می شود. بر این اساس، هدف تحقیق حاضر بررسی نقش ارزش های اخلاق مشارکتی در بهبود مدیریت کیفیت جامع و از بین بردن شکاف های موجود انتظارات و ادراکات کارکنان و مدیران است. به این منظور از بررسی ادبیات رابطه اخلاقیات و مدیریت کیفیت به طورکلی و رابطه اخلاق مشارکتی و مدیریت کیفیت جامع به طورخاص مشخص شده و مبتنی بر آن مدلی طراحی و مورد آزمون قرار گرفته شده است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بوده (232 کارمند) و تعداد نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده 145 پرسنل بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده از تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها: برازش مدل تحقیق که در برگیرنده 9 فرضیه بود مورد تایید قرار گرفت مبتنی بر شاخص ضرایب معناداری مدل مشخص شد که در نظر گرفتن ملاحظات اخلاقی بر بهبود هرسه بعد مدیریت کیفیت جامع اثر مثبت دارد و بهبود این سه بعد نیز بر ایجاد پیامدهای ارزش های ارزش های اخلاق مشارکتی در سازمان اثر مثبت و معناداری دارد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های اساسی مدیریت کیفیت جامع ابتداء می بایست برروی اصول اخلاقی مشارکتی ساخته شوند تا بر اساس آن روش ها و ابزارهای مورد استفاده در اجرای مدیریت کیفیت جامع بهبود یابند و منجر به هماهنگی انتظارات و ادراکات مدیران و کارکنان شوند تا از این طریق شکافهای مساله ساز اخلاقی در سازمان ازبین بروند. شنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۵

 

بررسی تاثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک شده از سوی مصرف کننده بر قصدخرید محصولات سبز

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ارزش، اثربخشی و ریسک درک شده از سوی مصرف کننده بر قصد خرید محصولات سبز در بین مصرف کنندگان جوان می باشد. با استفاده از متغیرهای رفتار آگاهانه مصرف کننده در خرید، اثربخشی درک شده از سوی مصرف کننده، نگرانی زیست محیطی، ارزش درک شده سبز، ریسک درک شده سبز، به عنوان متغیر مستقل، و قصد خرید سبز به عنوان متغیرهای وابسته، مدل تحقیق شکل گرفته است. روش تحقیق حاضر، ازنظر هدف کاربردی بوده و برحسب روش تحقیق، توصیفی است که با به کارگیری ابزار پرسشنامه و روش پیمایشی داده های موردنیاز جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی استفاده گردیده و تعداد 400 نمونه قابل قبول جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL انجام شده و نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیر متغیرهای رفتار آگاهانه، ارزش درک شده و همچنین اثربخشی درک شده از سوی مصرف کننده بر روی قصد خرید سبز مورد تایید قرار گرفت و نیز ریسک درک شده و نگرانی زیست محیطی متغیرهایی هستند که تاثیرشان بر قصد خرید سبز در نمونه مورد تبیین به تایید نرسید پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

 

نقش رسانه های اجتماعی در بازاریابی و تاثیر بر ساختار سازمانی

رسانه اجتماعی توصیف ابزارهای آنلاین است که مردم از آن برای اشتراک محتوا، پروفایل ها، نظرات، دیدگاه ها، تجربیات و افکار استفاده می کنند. تفاوت اصلی رسانه های اجتماعی با شبکه های اجتماعی در این است که رسانه های اجتماعی راهی برای انتقال و یا اشتراک گذاری اطلاعات با مخاطبان گسترده است؛ در حالی که شبکه های اجتماعی عامل تعامل است. گروه هایی از مردم با منافع مشترک، یا ذهن مشابه، وابسته با یکدیگر که در سایت های شبکه های اجتماعی رابطه ایجاد می کنند. رسانه اجتماعی، اجتماعی سازی یک سازمان و درگیر کردن عوامل انسانی در فرآیند رویه ها و فلسفه های یک سازمان است. در این مقاله، نقش رسانه های اجتماعی به عنوان عاملی تاثیرگذار در بازاریابی و موثر بر ساختار سازمانی با نگاه ویژه به بانکداری الکترونیک و بانکداری اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد. مولفه ها و نقشه راه نفوذ بانک ها به درون رسانه های اجتماعی بیان می گردد و با ارائه جداولی از حضور بانک های خارجی در سایت های رسانه های اجتماعی پربازدید و بحث پیرامون نقش این رسانه ها در بسترسازی تعاملات بانکی با نسل جدید به منظور ایجاد مشتریانی وفادار، به عواملی همچون کاهش هزینه ها، کسب اعتماد نسل جدید، افزایش درآمد و اهمیت برند بانک ها در رسانه های مذکور پرداخته می شود. پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

 

بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر تصمیم گیری خرید مشتریان با میانجی گری تبلیغات شفاهی

امروزه حفظ و پرورش مشتریان عاملی بسیار مهم در موفقیت شرکت های بزرگ در فضای رقابتی موجود است. مشتریان از مزایای زیادی برخوردارند، آنها از کالاها و خدمات شرکت ها استفاده کرده، در صورتی که آن کالا و خدمات متناسب با سلیقه و نظر آنها باشد به عنوان یک ابزار مثبت تبلیغاتی، استفاده از آن کالا وخدمات شرکتها را به نزدیکان خود توصیه می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازاریابی رابطه ای بر تصمیم گیری خرید مشتریان با میانجی گری تبلیغات شفاهی می باشد. جامعه آماری این تحقیق مشتریانی که از محصولات نمایندگی های لوازم آرایشی و بهداشتی در استان بوشهر استفاده می کنند در نظر گرفته شده است، و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب نمونه آماری استفاده شده است که در مجموع 284 مشتری داده های این پژوهش را تامین نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و LISREL استفاده شده است. در ابتدا سطح مطلوبیت متغیرها و شاخص های آنها با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای مورد آزمون قرار گرفته، و همچنین رابطه مثبت بین متغیرها از طریق همبستگی و ضریب مسیر آزمون تی تایید شد سپس با استفاده از نرم افزار لیزرل و تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری به آزمون مدل پرداخته که نهایتا مقادیر شاخص های برازندگی نشان داد مدل از برازش مناسب برخوردار است و در نهایت یک مدل اصلاح شده و تکمیلی توسط نرم افزار لیزرل ارائه شد. پنج شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۵

 

قیمت گذاری و بازاریابی در یک زنجیره تامین دوسطحی تحت چهار رویکرد نظریه بازی ها

همکاری در تبلیغات یک استراتژی بازاریابی است که در آن خرده فروش، تبلیغات محلی را اجرا می کند و تولیدکننده بخشی از کل هزینه های آن را پرداخت می کند. در این تحقیق همکاری در تبلیغات و تصمیمات قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو سطحی بررسی می شود، که شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش است. تقاضا در این مدل تابعی از قیمت و تبلیغات است. چهار مدل بر اساس نظریه بازی، به منظور مطالعه تصمیم گیری بهینه اعضای زنجیره تحت فرضیات مختلف توسعه داده شده است. سه بازی غیرهمکاری شامل بازی های نش، تولیدکننده رهبر و خرده فروش رهبر و یک بازی همکاری حالت هایی هستند که مدل ها بر اساس آنها توسعه داده شده اند. در نظر گرفته می شوند. محدب بودن توابع هدف در هر حالت اثبات و در پایان برای هر حالت یک مثال عددی ارائه و آنالیز حساسیت انجام شده است دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

 

بازاریابی در شرکت های فناور کوچک و متوسط نوپا، چالش ها و راهکار

توسعه برنامه های بازاریابی راهبردی موفق برای تجاری سازی فناوری های جدید، به چالشی برای شرکت های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری تبدیل شده است. سازوکار توسعه راهبردهای بازاریابی موفق برای نوآوری های فناورانه فرایندی پیچیده از طراحی تا پیاده سازی است. شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور نقش مهمی در تسهیل اقتصاد دانش بنیان یا اقتصاد هوشمند بازی می کنند با این حال، برتری های فناورانه تضمینی برای موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناورمحور نیست. در عوض، شانس موفقیت می تواند با ترکیبی از برتری فناوری و قابلیت بازاریابی به حداکثر برسد. در این مقاله با توجه به مطالعات کلیدی منتشر شده در حوزه شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور، ابتدا ویژگی شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور مورد بررسی قرار گرفته و عوامل و موانع موفقیت این شرکت ها به اختصار بیان گردیده و با توجه به اینکه بازایابی به عنوان یکی از دو عامل موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور تشخیص داده شده است، به بررسی چالش ها و راهکارهای بازاریابی فناوری پرداخته شده است تا به مدیران این شرکت ها یادآوری کند تنها، موفقیت حاصل از یک فناوری ناب متضمن موفقیت یک شرکت نخواهد بود و بازاریابی به عنوان یکی از عناصر اصلی و مولفه های مهم موفقیت شرکت های کوچک و متوسط فناوری محور می بایست در اولویت فعالیت آن ها قرار گیرد دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

 

مقررات اصول بازار سرمایه

با بروز و شناخت ناتوانی بازار پول در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، با هدف جلوگیری یا کنترل تورم ، بازار سرمایه به عنوان گزینه ای مؤثر در جهت تعادل آفرینی مورد توجه قرار گرفت. سیاست های مالی و اعتباری در ابتدا بازارهای سرمایه را ایجاد کرد و مساله ای به نام بورس و سهام به عنوان امری تاثیرگذار جای خود را در زندگی مردم باز کرد و مردمی که تا آن زمان مازاد نقدینگی خود را در سپرد ه های بانکی نگهداری می کردند، کم کم نحوه سرمای هگذاری در بورس و خریدسهام شرکت های بورسی را یاد گرفتند و به این ترتیب بازار سرمایه در جامع های انسانی هر روز شناخته تر شد. دوشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۵

 

پیاده سازی پنجره واحد (Single Window) در بنادر تجاری با دیدگاه مهندسی مجدد فرآیندها (BPR)

نویسنده در این مقاله سعی دارد تا با توجه به مبحث جهانی شدن و رقابت بسیار فشرده موجود بین بنادر مطرح جهان، به بررسی مهندسی مجدد فرآیندها با بهره گیری از تکنیک های نوین خدمات رسانی در چند بندر مهم بین المللی و منطقه ای بپردازد. امروزه شیوه های سنتی به عنوان عوامل بازدارنده رشد و گسترش فعالیت بنادر مطرح هستند. سرعت گردش و حمل و نقل کالا شیوه های نوینی را جهت افزایش سرعت فعالیت ها طلب می کند. با توجه به وجود رقابت تنگاتنگ بین بنادر جهت جذب مشتریان جدید شایسته است که بنادر تجاری کشور هر چه سریع تر نسبت به ارایه خدمات نوین جهت جلب رضایت مشتریان خود اقدام نمایند. از جمله راه کارهای مورد استفاده بنادر، بهره گیری از فن آوری اطلاعات و توجه به توصیه سازمان های بین المللی همچون (United Nations Centre for Trade Facilitation and Electronic Business) UN/CEFACT است. افزایش روز افزون تجارت جهانی باعث رونق فعالیت بسیاری از بنادر شده به شکلی که آن ها را با موقعیت های جدیدی مواجه ساخته است. از جمله فن آوری های مورد استفاده این بنادر جهت پاسخ گویی به حجم وسیعی از کالاها که از طریق آن ها حمل و توزیع می گردند پیاده سازی پنجره واحد تجاری است. شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

 

سنجش میزان پذیرش فرایندمحوری به منظور پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها (BPR) در مدیریت شهری (مطالعه موردی وزارت راه و شهرسازی)

در دنیای امروز فرایندمحوری به عنوان یک عامل اثربخش و جاذب برای سازمان ها ضرورت پیدا کرده است، به طوری که از این مفهوم به عنوان مهمترین ایده مدیریتی در بیست سال اخیر نام می برند. یکی از حوزه هایی که ضرورت پیاده سازی چنین رویکردی به شدت در آن احساس می شود، مدیریت شهری است. در ایران سازمان های متعددی با مقوله مدیریت شهری مرتبط می باشند اما یکی از مهمترین این سازمان ها که سهم زیادی در مدیریت شهری دارد، وزارت راه و شهرسازی است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان پذیرش فرایندمحوری به منظور پیاده سازی مهندسی مجدد فرایندها در وزارت راه و شهرسازی است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و از نوع تحقیقات، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی مسکن و شهرسازی در سه معاونت شهرسازی و معماری، معاونت توسعه و مدیریت منابع و معاونت مسکن و ساختمان تشکیل می دهد. تعداد 135 نفر، به عنوان نمونه با شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و از پرسشنامه مربوط به مهندسی مجدد فرایندها به عنوان ابزار تک نمونه ای و از آزمون تحلیل t مستقل، آزمون t جمع آوری داده، استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون واریانس و آزمون تعقیبی شفه برای تعیین تفاوت بین گروه ها استفاده گردید. نتایج حاصل نشان داد که بین وضعیت موجود وزارت راه و شهرسازی با وضعیت مطلوب آن از لحاظ پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین مدیران و کارکنان در بخش های مورد بررسی در این پژوهش در زمینه پذیرش فرایندمحوری تفاوت معناداری وجود دارد. شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۵

 

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش

هدف این پژوهش، شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در انجام مطالعات «مهندسی ارزش» در ایران است. بدین منظور از مدل ماورر و پوکتاس جهت شناسایی عوامل بهره گرفته شد. این دو مدل، 34 متغیر را به عنوان عوامل اصلی موثر درانجام مطالعات مهندسی ارزش معرفی کردند. جامعه ی آماری این پژوهش، 37 سازمان تولیدی و خدماتی استان تهران و نمونه ی آماری، شامل 250 نفر از افراد درگیر، فعال و یا مرتبط با موضوع مطالعات مهندسی ارزش این سازمان ها بودند. بر این اساس داده های گردآوری شده از پرسش نامه ها و با استفاده از روش های آماری آزمون دو جمله ای و تحلیل عاملی، در نهایت هشت عامل کلیدی در قالب سه گروه اصلی از بین 34 متغیر بر آمده از ادبیات تحقیق به عنوان عوامل اصلی موفقیت در انجام مطالعات مهندسی ارزش، در شرایط کنونی سازمان های تولیدی و خدماتی استان تهران شناسایی شدند. چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

 

مهندسی ارزش چیست

از دیدگاه انجمن مهندسی ارزش آمریکا مهندسی ارزش روشی سیستماتیک با تکنیکهای مشخص است که کارکرد محصول یا خدمات را شناسایی و برای آن کارکرد ، ارزش مالی ایجاد می‌کند ؛ به نحوی که آن کارکرد در کمترین هزینه با حفظ قابلیت اطمینان و کیفیت مورد نظر انجام گیرد ؛ به بیان دیگر می‌توان گفت که مهندسی ارزش یک کوشش سازمان‌یافته برای تحلیل عملکرد سیستمها ، تجهیزات ، خدمـــات و موسسات به منظور نیل به عملکرد واقعی با کمترین هزینه در طول عمر پروژه است که سازگار با کیفیت و ایمنی مورد نظر باشد . مهندسی ارزش یک روش بسیار مهم برای مصرف بهینه بودجه تخصیص داده شده است . چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

 

جایگاه مهندسی ارزش در خط مشی انتحاب و فراهم آوری منابع کتابخانه ای

کتابخانه ها در هر کشوری کانون اصلی تامین منابع اطلاعاتی پژوهشگران محسوب می شوند، به همین دلیل باید منابع خود را از لحاظ کمی و کیفی با نیاز های کاربرانشان هماهنگ کنند. کتابخانه ها صرفا با داشتن مجموعه ای روز آمد می توانند به وظیفه اصلی که پاسخگویی به نیاز های کاربران است، دست یابند. کتابخانه ها به عنوان کانون پژوهش در هر کشور رسالتی خطیر در فراهم آوری منابع اطلاعاتی بر عهده دارند. لذا موظف اند با برنامه ریزی و تهیه خط مشی، به مجموعه سازی و فرآهم آوری منابع خود اهتمام ویژهای داشته باشند و در این مسیر به بودجه، نیازهای اطلاعاتی کاربران، و منابع اطلاعاتی موجود توجه کافی نشان دهند. البته این مسئولیت با تغییر محمل های اطلاعاتی از شکل سنتی به شکل جدید و چند رسانه ای سنگین تر شده است. از سوی دیگر، رشد نمایی تولید انتشارات و منابع اطلاعاتی سبب شده است که مراکز اطلاعاتی با تمامی امکانات خود در مواجهه با این رشد سرسام آور عقب بمانند. با توجه به محدودیت های مراکز اطلاعاتی از لحاظ منابع مالی و انسانی، و افزایش و گسترش حجم انتشارات و تغییر محمل های اطلاعاتی، لزوم استفاده از خط مشی و برنامه ریزی خاص برای فراهم آوری منابع روز به روز بیشتر احساس می شود. چهارشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۵

 

برخورد با پیچیدگی زنجیره تامین با استفاده از رویکرد فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها

در دنیای پر رقابت امروز، افزایش کارایی زنجیره تامین در موفقیت شرکت ها اهمیت بسزایی دارد. عوامل مختلفی مانع افزایش کارایی زنجیره تامین می شوند که از آنها با عنون پیچیدگی های زنجیره تامین یاد می شود. این مقاله تلاش در معرفی و به کارگیری روشی کارا و اثر بخش برای شناسایی و برخورد با این پیچیدگی ها دارد. این روش بر اصول سیستمی تئوری محدودیت ها استوار است. این تحقیق نشان می دهد چگونه یک مدیر می تواند از نمودارهای منطقی فرآیند تفکر تئوری محدودیت ها برای شناسایی و برخورد با عوامل ریشه ای پیچیدگی زنجیره تامین استفاده کند. این رویکرد در یک شرکت بزرگ تولید کننده کاغذ در کشور پیاده سازی شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده و با روشی منطقی، گام به گام و به صورت تعاملی، یعنی با نظرخواهی از کارشناسان و مدیران ارشد زنجیره تامین شرکت تحلیل شده است تا نتایج از اعتبار کافی برخوردار باشند. در این راستا سه گام اول فرآیند مذکور، یعنی ترسیم نقشه اهداف واسطه، درخت واقعیت جاری و نمودار رفع تناقص ها مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهد این نمودارهای منطقی به میزان بسیار زیادی در شناسایی پیچیدگی های زنجیره تامین و ریشه یابی آنها مفید می باشند. سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

 

ادغام نظرات مدیریت و مشتریان در تعیین ترکیب تولید به کمک تئوری محدودیت های اصلاح شده فازی

یکی از مهم ترین حوزه های کلیدی در زنجیره تامین، مدیریت و کنترل فعالیت هایى نظیر تهیه مواد، برنامه ریزى تولید و کنترل موجودى و عرضه کالاست. با برنامه ریزی هایی که در این حوزه انجام می گیرد، می توان مشخص نمود از هر محصول چه تعداد و چه زمانی تولید کرد. تولیدکنندگان برای تولید محصولات اولویت هایی را مدنظر دارند که می تواند بر اساس ظرفیت خطوط، میزان منابع انسانی و... تعیین شود. علاوه بر این اولویت هایی نیز بر اساس خرید محصولات مختلف مدنظر مشتریان می باشد. در نتیجه تعیین میزان تولید هر محصول با توجه به اولویت مد نظر مشتری و ظرفیت خطوط از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. از سوی دیگر به دلیل ماهیت غیرقطعی داده ها در دنیای واقعی تولید، رویکرد منطق فازی در مورد ظرفیت، زمان پردازش و سود قابل استفاده است. لذا در این مقاله سعی شده است با استفاده از تئوری محدودیت های اصلاح شده فازی و اولویت های مدنظر مشتریان، ترکیب تولیدی مشخص شود که به کمک آن، تعادلی میان اولویت های تولیدکننده و مشتریان برقرار گردد. روش پیشنهادی به کمک مثال عددی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده کارایی این روش در مسائل دنیای واقعی می باشد. سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

 

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر مشتری مداری

در این تحقیق تاثیر مولفه های مدیریت دانش شامل: کسب دانش، انتشار دانش و فناوری اطلاعات، برای شناسایی و ثبت نیازهای مشتریان در جهت مشتری مداری سازمان مورد بررسی قرار گرفت. نقش متغیرهایی عوامل سازمانی و گرایش مشتری نیز به عنوان متغیرهای واسطه و تعدیل کننده بررسی شدند. روش تحقیق در این پژوهش از بعد ماهیتی کاربردی و از جهت روش گردآوری داد هها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های مورد نیاز از طریق پرشسنامه از مدیران و کارکنان شرک تهای دولتی و خصوصی بیمه شهر تهران جمع آوری گردید. برای تحلیل داد هها از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل گشتند. نتایج تحقیق بیانگر است که مدیریت دانش از طرق تاثیر بر متغیرهای سازمانی بر مشتری مداری تاثیرگذار است و گرایش مشتری نیز نقش متغیر تعدیل کننده را ایفا می کند. سه شنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵

 

دولت الکترونیک: الگویی جدید در اصلاح نظام اداری و ارائه خدمات عمومی

یکی از مهمترین چالش هایی که همواره دولت ها با آن مواجه هستند، پاسخ به خواست و انتظارات در حال تغییر شهروندانی است که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. در راستای پاسخ به این خواسته هاست که دولت باید در جستجوی شیوه های نوینی باشد که نوآوری مستمر در ارائه خدمات خدمات عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی به جامعه، که از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند، ابتکار عمل جدیدی است که قصد دارد تا زمینه دسترسی شهروندان به خدمات عمومی را از طریق رسانه های الکترونیک فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به گونه ای جدید پایه ریزی نماید. دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات روابط بین دولت و شهروندان است که توانسته جایگاه خود را به خوبی در میان برنامه اصلاحات مدیریت بخش عمومی و اصلاح نظام اداری باز نماید.آنچه این نوشتار به دنبال آن است تبیین برخی از زوایای دولت الکترونیک همچون مفهوم، سنخ شناسی، دلایل شکل گیری، اهداف و ضرورت ها، مزایا و کاربردها و دلایل گرایش به استفاده از دولت الکترونیک و چالش های فراروی آن می باشد دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

 

راز ثروتمند شدن از زبان بیل گیتس

بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان است که 11 سال متوالی برنده این عنوان بوده و دارایی او در حدود 51 میلیارد دلار تخمین زده می شود. گیتس در سن 43 سالگی ثروتمندترین مرد جهان بود. او از سن 20 سالگی تاکنون رئیس شرکت مایکروسافت بوده است که ارزش آن چیزی در حدود 50 بیلیون دلار است. گیتس با دگرگونى مایکروسافت و تبدیل آن به یک بازیگر مهم در صنعت کامپیوتر و استفاده از جایگاه برتر جدید براى ایجاد بسترى جهت رشد خیلى زیاد در برنامه‌هاى کاربردى فکر خود را به منصه ظهور گذاشت. گیتس از همان ابتدا و خیلى زود دریافت که اگر بخواهد فکرش را به نتیجه برساند، لازم و ضرورى است که یک استاندارد صنعتى ایجاد شود. او همچنین مى‌دانست که اگر هرکسى زودتر و قبل از همه‌ به آنجا برسد فرصت و شانس مهم‌ترى براى داشتن قدرت در صنعت کامپیوتر خواهد داشت. دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

 

افشای 12 راز موفقیت استیو جابز

امروز دیگر نام اپل در کنار استیو جابز و محصولات شگفت‌انگیزی با نشانه «i» از قبیل: iPhone، iPod iPad، iTunes، iMac، iBook، iAD، iOS و... شناخته می‌شود و بسیارند کسانی که با جزئیات یا چگونگی و نحوه زندگی وی آشنایی داشته و مسائل مربوط به آن را دنبال می‌کنند اما به نظر می‌رسد صرف‌نظر از زندگینامه این مبدع و بنیانگذار اپل، آن‌چه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد، درس‌هایی است که استیو جابز می‌تواند به هر فردی بدهد. «گای کاوازاکی» 52‌ساله که در بخش سرمایه‌گذاری در «سلیکون ولی» اشتغال دارد و در نخستین سال‌های شکل‌گیری اپل در جهت موفقیت این شرکت کمک‌های شایانی کرده، درپی درگذشت استیوجابز روی پروفایل خود در «گوگل پلاس» فهرستی از نکات رازآمیزی را نوشته که می‌گوید آن‌ها را در طول کار با جابز آموخته است. «کاوازاکی» که کار با استیو جابز را از 1983 آغاز کرد به مدت چهار سال همکاری نزدیکی با رئیس اپل داشت. اکنون وی این فهرست را تدوین کرده است تا هیچ یک از درس‌های جابز از بین نروند یا به دست فراموشی سپرده نشوند. دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۵

 

اثرات جریان یافتن پول الکترونیک بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش در ایران

رواج پول الکترونيکی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را در ایران تحت تاثیر قرار داده است. مطالعه و تحلیل چگونگی و فرایند تاثیرگذاری پول الکترونیکی بر حجم اسکناس و مسکوک از موضوعات ویژه و با اهمیتی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. در این مقاله، اثر شاخص های نشان دهنده میزان توسعه و نشر پول الکترونیکی از قبیل تعداد کارت های بدهی، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد پایانه های فروش و تعداد پایانه های شعب بانک ها، بر روی حجم اسکناس و مسکوک در گردش برآورد شده است. برای برآورد مدل ها از داده های فصلی سال های 1389-1383 استفاده شده است. از برآورد مدل ها نتیجه شده که در ایران افزایش تعداد کارت های بدهی، حجم اسکناس و مسکوک در گردش را افزایش داده و علت رابطه مثبت بین تعداد کارت های بدهی و حجم اسکناس و مسکوک در گردش، آن است که در دوره مورد مطالعه در ایران کارت های بدهی، بیشتر جهت دریافت پول از دستگاه های خودپرداز برای خریدهای روزانه و هفتگی مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین یافته های این پژوهش مشخص ساخته که تعداد پایانه های فروش، اثر معکوسی بر حجم اسکناس و مسکوک در گردش داشته است. یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

 

بررسی تاثیر عوامل رقابتی بر جهانی شدن و تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک و جهانی شدن دو پدیده بسیار مهم و بحث برانگیز جهان امروزند که فرصت های بیشماری را برای بنگاه ها ایجاد کرده است و بنگاه ها با استفاده از این فرصت ها می توانند موفقیت خود را در بازارهای جهانی تضمین کنند. بسیاری بر این باورند که این دو پدیده نسبت به یکدیگر همگرا بوده و همدیگر را تقویت می نمایند و هر دو نیز متاثر از سایر عوامل مانند آزادسازی تجاری، حذف قوانین و مقررات، عوامل رقابتی و غیره اند. عوامل رقابتی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فرایند جهانی شدن و تجارت الکترونیک می باشند. بر این اساس در این مقاله سعی شده است که ارتباط بین عوامل رقابتی، تجارت الکترونیک و جهانی شدن بررسی قرار گیرد. برای بررسی عوامل رقابتی از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است که شامل عرضه کنندگان ، مشتریان، کالا های جایگزین، شرایط رقابتی، و نیروهای تازه وارد است. یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

 

تجارت الکترونیک از دیدگاه فلسفه تکنولوژی

در آغاز، با اشاره به تعاریف و تحلیل هایی که فیلسوفان تکنولوژی، همچون مارتین هایدگر، ماریو بونگ، و استفان کلاین از مفهوم فناوری به دست داده اند، نحوه انطباق این تعریف ها بر مفهوم تجارت الکترونیک تحلیل می شود. سپس، با مرور آرای مارتین هایدگر، کارل مارکس، ژاک الول، دونالد مک کنزی، هانس یوناس، و اندرو فینبرگ که درباره الزامات تمدن تکنولوژیک در فلسفه تکنولوژی مطرح است، محدودیت هایی را که تجارت الکترونیک بر افراد و جامعه تحمیل می کند، تجزیه و تحلیل می شود. این الزامات، به طور طبیعی، مساله رابطه اخلاق و تکنولوژی را پیش می کشد. در این نوشتار، نسبت اخلاق و تکنولوژی از سه جهت بررسی می شود؛ هدف گذاری، راه ها و وسایل رسیدن به هدف، و عوارض تکنولوژی. سپس ویژگی مجازی و فراواقعیت تکنولوژی پست مدرن بررسی و از این منظر عوارض و پیامدهای تجارت الکترونیک برای هویت افراد و سنت های جامعه واکاوی می شود. یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

 

اندازه گیری اقتصاد زیرزمینی در ایران و بررسی علل و آثار آن

هدف از انجام این مطالعه برآورد و بررسی ابعاد اقتصاد زیرزمینی در ایران در طول دوره زمانی 1353 تا 1392 است. بدین منظور با استفاده ازروش شاخص چندگانه- علل چند گانه سری زمانی از اقتصاد زیرزمینی در ایران فراهم و مهمترین علل و آثار آن نیز بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان دهنده آن است که در دوره زمانی مورد بررسی، اقتصاد زیرزمینی دارای روند افزایشی بوده است، هرچند که در نیمه اول سری زمانی فراز و نشیب های دارد و شدت کمتری را نشان می دهد اما در دو دهه اخیر روندی کاملا صعودی را نشان می دهد. به طوریکه اندازه آن از 7% تولید ناخالص داخلی در سال 1353 شروع شده و به 20% در سال 1372 می رسد و تا 38.5% در سال 1392 افزایش می یابد. از سویی دیگر نتایج نشان می دهند که بیشترین تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار پول است و از بین علت های پیدایش اقتصاد زیرزمینی، شاخص بهاء کالا و خدمات مصرفی (تورم) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را داراست و بعد از آن بار مالیاتی مستقیم، شاخص باز بودن تجاری، اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

 

صادرات در صنعت پلاستیک با استفاده از شیوه های بازاریابی بین الملل

پژوهش حاضر، با هدف کلی ارایه راهکارهای بهبود و توسعه صادرات در صنعت پلاستیک انجام شده است. در این پژوهش ابتدا به بررسی وضع موجود صادرات در صنعت پلاستیک در تاریخ تدوین آن، سپس شناسایی عوامل موثر بر صادرات در این صنعت، آنگاه به بررسی میزان تاثیر قوانین تجاری و بازرگانی در صادرات صنعت پلاستیک و در نهایت به ارایه پیشنهادهایی جهت بهبود و توسعه صادرات در این صنعت به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و... جهت بکارگیری درتصمیم گیری های آتی به عنوان بخشی از صادرات غیرنفتی کشور و سنجش میزان اثرگذاری عوامل موردنظر این تحقیق بر صادرات در صنعت پلاستیک پرداخته شده است. یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

 

 

مدیریت عملکرد با تأکید بر ارزیابی منابع انسانی

اصلاح عملکرد فردی و سازمانی، کلید موفقیت در رقابت است. ارزشیابی عملکرد فرد و سازمان، به مدیران کمک می‌کند تا میزان تحقق اهداف استراتژیک سازمان را کنترل کنند. مدیران برای آگاهی در مورد میزان تحقق اهداف سازمان، لازم است با تمام کارکنان در ارتباط باشند. این امر، مستلزم آن است که مشاغل را بدرستی طراحی کرده، افراد مناسب و آموزش دیده را برای تصدی سمت‌های سازمانی برگزینند و برای دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان به آنها پاداش مناسب دهند و انگیزش لازم را ایجاد کنند. مدیریت عملکرد، رفتار فردی و سازمانی را سامان داده و عملکرد افراد را در سطوح پایین تا بالای سازمان بهبود می‌بخشد. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهند سازمان‌هایی که از مدیریت عملکرد برخوردارند، دارای سود بیشتر، گردش مالی بهتر، بهره‌وری بیشتر، عملکرد مالی بهتر و درامد بیشتر هستند. در سال‌های اخیر، سازمان‌ها توجه بیشتر به کارکنان و اعضای خود را آغاز کرده و روش‌های بهسازی محیط کار و تشویق کارکنان را جست‌وجو می‌کنند. این توجه از آنجا ناشی می‌شود که «انسان ارزنده‌ترین سرمایه هوشمند» سازمان به شمار می‌رود. سازمان‌هایی که سرمایه هوشمند خود را از دست می‌دهند، شانس اندکی برای بقا دارند. برای ارج نهادن به این سرمایه عظیم، به مدیریت عملکرد و بویژه نظام ارزیابی عملکرد نیاز داریم. پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵

 

سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان ؛ مبانی ، رویکرد ها و روشها

ارزشیابی عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن کارکنان در فواصل معینی و بطور رسمی ، مورد ارزیابی قرار می گیرند. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق ، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان ،از جمله علل اصلی ارزیابی عملکرد است. در گذشته ،مدیران کلاسیک ارزیابی عملکرد را فقط به منظور کنترل کار کارکنان انجام میدادند،در حالی که امروز جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل، اهمیت بیشتری یافته است. هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری در باره نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری گردد و در دسترس مدیران قرار گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات بجا و لازم را در جهت بالابردن کمیت و کیفیت کار کارکنان اتخاذ نمایند . هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل و ویژگیهای موثر بر اثربخشی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان بوده است. به این منظور ابتدا مفهوم عملکرد و ارزشیابی آن از دیدگاه متخصصان بررسی شده و سپس رویکردها و روشهای مورد استفاده در سیستم های ارزشیابی عملکرد بیان شده است. در پایان نیز ضمن برشمردن خطاهای بالقوه در فرایند ارزشیابی عملکرد کارکنان ، ویژگیهای سیستم های اثربخش ارزشیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است. پنج شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۵

 

اینترنت و هویت اجتماعی

هویت اجتماعی بیش از هر گروهی برای جوانان به‌دلیل اینکه این مرحله از زندگی، مرحله تکوین هویت مستقل و استقلال‌یابی می باشد، مساله‌ساز است. در این زمینه یکی از پدیده‌های انکار نشدنی در جهان و از جمله کشور ما، گسترش روزافزون کاربرد کامپیوتر از سوی جوانان است. به نظر می رسد که گسترش فناوری‌های اطلاعاتی ارتباطی و شبکه‌ های ماهواره‌‌ای، گسترش راه‌های ارتباطی و رشد کافی‌نت‌ها و کلوپ‌‌های مختلف در منطقه و رشد شهرنشینی از پدیده‌های اخیری هستند که به تغییرات عمده‌ای در ارزش‌ها و نگرش‌ها و شیوه‌های زندگی افراد منجر گشته و تغییرات هویتی، به‌ویژه برای جوانان شهرنشین این منطقه ایجاد کرده باشد. این تحقیق با این فرض که اینترنت بر تمام ابعاد هویتی جوانان تاثیرگذار است، سعی در بررسی و شناخت این موضوع دارد. روش تحقیق پیمایش و ابزار استفاده شده پرسشنامه بوده که جهت مطالعه جوانان پسر بین 15 تا 29 سال شهر خلخال، بوسیله فرمول کوکران حجم نمونه ای به میزان 364 نفر با توجه به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. شیوه تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات بدست آمده در سطح آمار استنباطی (آزمون فرضیات) با توجه به آماره های متناسب پارامتریک و ناپارامتریک صورت پذیرفته است. یافته ها نشان می دهد میزان استفاده از اینترنت بر ابعاد هویتی(هویت فردی، هویت گروهی، هویت ملی و هویت خانوادگی) اثر می گذارد و تنها اثر معنی داری بر هویت دینی ندارد. همچنین پایگاه اجتماعی و اقتصادی استفاده کنندگان از اینترنت بر هویت فردی، هویت خانوادگی اثر می گذارد و بالا رفتن پایگاه موجب بالارفتن حس تعلقات فردی و خانوادگی می شود و بالعکس بالا رفتن پایگاه موجب پایین آمدن تعلقات دینی و جنسیتی می شود. نتایج کلی این تحقیق نشان می دهد استفاده از اینترنت تعلقات فردی (هویت فردی) جوانان را تقویت می کند و در مقابل تعلقات جمعی (هویت خانوادگی، گروهی و ملی) را تضعیف می کند و این امر به منزله یک مساله اجتماعی است که زمینه ساز بحران هویتی جوانان می شود. یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵

 

سبک زندگی و مدیریت بدن

سبک زندگی و مدیریت بدن از مفاهیم مهم جامعه شناسی معاصر است. این مطالعه سعی در بررسی رابطه این دو مفهوم دارد. در این پژوهش پس از بررسی مطالعات نظری و تجربی موجود، نظریه ترکیبی مبتنی بر نظریه گیدنز ساخته شد. داده های پژوهش با استفاده از روش پیمایشی و با تهیه پرسشنامه خودگزارشی در شهر شیراز نمونه ای 508 نفری از زنان 15 تا 64 ساله با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که در سطح تحلیل دو متغیره تمامی سبک های زندگی با مدیریت بر ظاهر و همچنین تغییر شکل اندام رابطه داشته اند، اما در تحلیل چند متغیره مشاهده شد که سبک های مدرن ورزشی - موسیقی، فراغتی، مشارکت های جدید، مذهبی و در نهایت، موسیقی سنتی روی هم توانسته اند مدیریت زنان بر ظاهرشان را با 45 درصد تبیین کنند و متغیرهای سبک مشارکتی جدید، ورزشی - موسیقی جدید، موسیقی قدیمی و در نهایت فراغتی روی هم 30.3 درصد تغییرات مدیریت تغییر شکل اندام زنان را تبیین کنند. یکشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵

 

بررسی تاثیر سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات روی رضایت مشتری

سالانه تقریبا دو تریلیون دلار در جهان بر روی پروژه های فناوری اطلاعات سرمایه گذاری و هزینه می شود. بیش از یک دهه است که محققان ارزش تجاری سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. همچنین سرمایه گذاری های زیادی برای جلب رضایت و تکرار تجربه خرید مشتری در زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات منظور شده است. برای نمونه سرمایه گذاری های سبک نظیر فراهم کنندگان خدمات شبکه و سرمایه گذاری های سنگین نظیر سیستم های اطلاعات جامع در خصوص پیاده سازی و اجرای برنامه ریزی منابع انسانی بنگاه تجربه شده است. این مقاله حاصل یک پژوهش در این زمینه است و قصد دارد به بررسی سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات و تکنولوژی هایی مانند مدیریت ارتباط با مشتری بپردازد و تاثیر آن را بر رضایت مشتری تعیین نماید، در ضمن تحلیل مقایسه ای یافته ها نشان می-دهند که رابطه مستقیم بین سرمایه گذاری های فناوری اطلاعات سازمان و رضایت مشتریان در ابعاد گسترده ای وجود دارد. شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵

 

مقایسه عملکرد مدیران گروههای آموزشی دانشگاه از نظر مهارتهای سه گانه مدیریتی

این تحقیق با هدف بررسی و مقایسه عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد شیراز از نظر مهارت های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع علی - مقایسه ای و پیمایشی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، اساتید نیمه وقت و تمام وقت دانشگاه آزاد شیراز بوده که بر اساس اطلاعات کسب شده 420 نفر بوده است که با روش نمونه گیری طبقه ای 252 نفر انتخاب شدند و داده های مورد نیاز برای بررسی مهارت های سه گانه مدیریتی مدیران گروه های آموزشی جمع آوری گردید. ابزار سنجش در این پژوهش، پرسشنامه خود ساخته با عنوان پرسشنامه سنجش مهارت های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) در سال 1390 بوده است. روایی مورد استفاده در این تحقیق، روایی صوری می باشد، هم چنین برای تعیین پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این تحقیق برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در سطح آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون ANOVA و آزمون تعقیب توکی استفاده شد که پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار SPSS نتایج زیر بدست آمد: بین عملکرد مدیران گروه های آموزشی دانشگاه آزاد شیراز از نظر مهارت های سه گانه مدیریتی (فنی، انسانی، ادراکی) تفاوت معناداری وجود دارد. به طور کلی بالاترین و پایین ترین مهارت فنی به ترتیب مربوط به دانشکده کشاورزی و دانشکده علوم انسانی می باشد. بالاترین و پایین ترین مهارت انسانی به ترتیب مربوط به دانشکده علوم انسانی و دانشکده فنی - مهندسی می باشد. بالاترین و پایین ترین مهارت ادراکی به ترتیب مربوط به دانشکده علوم پایه و دانشکده کشاورزی می باشد. شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵

 

تجارت سیار؛ جلوهای از فناوری ارتباطات

در تاریخ فناوری، هیچ پدیدهای امکانات و هیجانات تکنولوژی بیسیم را نداشته است. در واقع قرن 14 پلی است بین داستانهای علمی تخیلی و تجلی عملی آنها، آن هم با سرعتی نفسگیر. تکنولوژی ارتباطات بیسیم در همه وجوه و جوانب زندگی از جمله تجارت و بازرگانی نفوذ کرده است. به منظور حداکثر بهرهبرداری و آماده باش لازم برای آیندهای که ارتباطات در آن از طریق تکنولوژیهای بیسیم انجام خواهد گرفت، آگاهی هر چه بیشتر در این زمینه، حیاتی به نظر می رسد. تجارت سیار فرصتهای بسیاری را به منظور ایجاد رابطه فرد به فرد با مشتریان در دنیای تجارت الکترونیک ایجاد کرده است. در این مقاله ابتدا تعاریف مختلفی برای تجارت سیار (M-COMMERCE) ذکر خواهد شد و به دنبال آن مزایای تجارت سیار و عوامل بازدارنده و محدودیتهای تجارت سیار ارائه میشود. سپس با استفاده از ماتریس SWOT تجارت سیار مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و فرصتها، تهدیدها، قوتها و ضعفهای آن ذکر میشود و متعاقب آن سیستمهای پرداخت در تجارت سیار بیان میشود. در ادامه با توجه به اهمیت پذیرش تکنولوژیهای جدید، دو مدل برای پذیرش تجارت سیار مورد بحث قرار میگیرند و با توجه به ضرورت سنجش رضایتمندی و وفاداری مشتریان، در بخش پایانی مقاله مدلهای سنجش رضایتمندی و وفاداری مشتریان در تجارت سیار تشریح خواهند شد. شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵

 

نقش تجارت الکترونیک بر کارآفرینی

در این مقاله به بررسی نقش تجارت الکترونیک در کارآفرینی و ایجاد فرصت های شغلی پرداخته شده است. در حقیقت تجارت الکترونیک به عنوان محل ارتباط فناوری اطلاعات و بازار کسب و کار سبب شده است که بازار دائمی برای فعالیت و اشتغال عده بسیاری در این زمینه فراهم بیاید. کارآفرینی از طریق تجارت الکترونیک می تواند شرایط تازه ای به وجود آورد که در آن تولید کنندگان، فروشندگان و مشتریان و تقریباً تمام عوامل دست اندرکار یک چرخه اقتصادی قادر باشند در یک فضای مجازی مشترک با یکدیگر در ارتباط باشند و به تبادل اطلاعات، خدمات، محصولات وپول بپردازند. این مقاله با اشاره به حجم تجارت الکترونیک و سرعت گسترش آن در جهان به ارتباط نزدیک تجارت الکترونیک و کارآفرینی می پردازد و تجارت الکترونیک را محل ظهور ایده های نو و ایجاد بازارهای جدید و گسترش بازارهای موجود، معرفی می کند. شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۵

 


لوگو فوتر   
 
پــــــرتال تجــــارت

 

درگاه تجارت مسیر ورود به دنیای تجارت الکترونیک

پرتال تجارت «شبکه اجتماعی کسب و کارها» محور اصلی یک شبکه تجارت الکترونیک متعلق به بخش خصوصی است که از هشتاد دامنه پرتال "PORTAL" همراه با TLD تخصصی تشکیل شده و در تلاش است با حمایت و همکاری فعالان اقتصادی به عنوان شبکه اجتماعی کسب و کارها و با ایجاد صدها بازار کاملاً تخصصی مرتبط با یکدیگر و همچنین استفاده از بستر تجارت الکترونیک، فرصت استفاده از بازاریابی B2B و سپس بستر B2C و نهایتاً C2C را در کنار دیگر اشکال تجارت الکترونیک فراهم آورد. در این شبکه هر عضو عادی دارای یک پیشخوان تجاری است که به مدت یکماه و به صورت رایگان دسترسی به کلیه امکانات پرتال تجارت را برای وی میسر می سازد، در صورت رضایت وی از این امکانات می تواند با پرداخت تعرفه اندکی بابت حق عضویت این امکانات را برای یکسال مورد استفاده قرار دهد. امکاناتی که عضو ویژه در اختیار خواهد داشت از اینجا قابل مشاهده است. عضویت ویژه در پرتال تجارت و دیگر پرتال‌ها هیچ منافاتی با دیگر فعالیتهای آنلاین شما از جمله داشتن یک سایت اختصاصی و یا عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نداشته و در حقیقت مکمل آن است. عضویت ویژه در پرتال تجارت این امتیاز را در اختیار شما قرار خواهد داد که بدون نیاز به دانش فنی و یا دغدغه نگهداری سایت و پشتیبانی محصولات اعم از کالا و خدمات خود را در معرض بازدید هزاران متقاضی واقعی خرید قرار دهید، مهمتر آنکه تنها با یک کلیک کسب و کار خود را به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری که نیاز دارید نمایش دهید. هم اکنون به جز پرتال تجارت، پرتال طلا، پرتال لاکچری، پرتال ساعت و پرتال فاینانس راه‌اندازی شده است و به زودی پرتال‌های تخصصی دیگری نیز در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.