۰۹۱۰۰۵۵۵۵۷۰ ۰۹۱۰۰۵۵۵۵۸۰

بایگانی مقالات

شامل

 

 

توان پایین سهامداران در پردازش اطلاعات و نقش آن در قیمت گذاری نادرست سهام شرکت ها

حجم اطلاعات منتشر شده درباره یک واحد تجاری عموما زیاد است و سهامداران قادر به تحلیل تمامی اطلاعات موجود نیستند. در این پژوهش که روی نمونه ای متشکل از 193 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1392 انجام شده است، با استفاده از رویکرد قیمت گذاری عقلایی، تاثیر توان پایین سهامداران در پردازش اطلاعات مربوط به اقلام تعهدی و خالص دارایی های عملیاتی، بر روی برآورد آنان از میزان پایداری سودهای آتی شرکت ها بررسی گردیده است. نتایج حاصله نشان می دهد، اقلام تعهدی و خالص دارایی های عملیاتی با بازده آتی سهام رابطه منفی و معناداری دارند و سرمایه گذاری در سهام شرکت هایی با حجم بالای اقلام تعهدی و خالص دارایی های عملیاتی، منجر به کسب بازده های آتی کمتری می شود. با این حال، سهامداران به دلیل ضعف در تحلیل این اطلاعات، میزان پایداری آتی اقلام تعهدی و خالص دارایی های عملیاتی (و نهایتا، سود حسابداری) را بیش از واقع برآورد نموده و موجب قیمت گذاری ناصحیح و غیرعقلایی سهام در بازار سرمایه می شوند. شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵

 

پیش بینی و ارزیابی ارزش در معرض ریـسک یک گام به جلو بـورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبیه سازی زنجیره مارکف مونت کارلو (MCMC)

بحران مالی جهانی اخیر مشارکت کنندگان بازارهای مالی را بر آن داشت تا رویکرد قابل قبولی را برای پوشش ریسک فراهم نمایند. یکی از معیارهای مهم برای این منظور شاخص ارزش در معرض ریسک می باشد که در طی دو دهه اخیر وارد ادبیات مالی شده است. به طور معمول سه رویکرد پارامتریک، ناپارامتریک و شبه پارامتریک برای محاسبه و برآورد VaR مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه روش شبیه سازی زنجیره مارکف مونت کارلو (MCMC) برای پیش بینی VaR روزانه یک گام به جلو بکار گرفته می شود. به طوری که ارزش در معرض ریسک با در نظر گرفتن صدک داده های تولید شده از طریق الگوریتم متروپولیس-هاستینگز و فرایندهای تصادفی به دست می آید. برای بررسی دقت VaR پیش بینی شده بر مبنای روش مذکور، آماره های پوشش شرطی و غیرشرطی آزمون بازخورد به کار گرفته می شوند. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد روش MCMC در پیش بینی ارزش در معرض ریسک شاخص های بورس اوراق بهادار تهران دارای عملکرد قابل اتکائی بوده و برآوردهای دقیقی از VaR ارائه می دهد. شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵

 

ارزیابی اثر اجتناب مالیاتی بر آگاهی بخشی سودهای گزارش شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اورق بهادار تهران

هدف از این تحقیق ارزیابی اثر فعالیت های اجتناب مالیاتی بر محتوای اطلاعاتی (آگاهی بخشی) سود به عنوان یکی از پیامد های غیرصریح مالیاتی که از برنامه ریزی های پیچیده مالیاتی ایجاد می گردد، است. به این منظور، نمونه ای متشکل از شرکت های عضو بورس اوراق بهادار که دارای سود قبل از مالیاتی مثبت بوده اند، برای دوره 5ساله متشکل از سال های 1387 تا 1391 به منظور آزمون فرضیات انتخاب شد و با بکار گیری روش های آماری متناسب برای آزمون هر یک از فرضیات، نتایج حکایت از آن دارد که اجتناب مالیاتی موجب مخدوش شدن آگاهی بخشی سود شرکت ها می شود. زیرا، اجتناب مالیاتی با افزایش پیچیدگی ها و ابهاماتی در گزارشگری مالی و کاهش شفافیت در گزارشگری، درک سهامداران را از سود های گزارش شده شرکت دچار مشکل می کند و موجب می شود سهامداران آن را در تصمیمات سرمایه گذاری خود از قبیل خرید و فروش سهام کمتر مورد توجه قرار دهند. تحقیقات بیشتر در این پژوهش در زمینه پیامدهای غیر صریح ناشی از فعالیت های اجتناب مالیاتی منجر به شناسایی کاهش در محیط کلی اطلاعاتی شرکت شد. این می تواند حاکی از این حقیقت باشد که مدیریت شرکت با افشای اطلاعات اضافی غیر مرتبط با سود در جبران زیان بالقوه وارد شده به آگاهی بخشی سود در شرکت های با سطوح بالای اجتناب مالیاتی، ناتوان است. شنبه ۱ آبان ۱۳۹۵

 

بررسی و ارزیابی روابط عوامل بنیادی مشترک-ترازنامه و صورت جریان های نقدی - و افـزایـش ارزش سـهـام شـرکـت های پـذیرفتـه شـده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث ارزش سهام به بررسی و ارزیابی عوامل بنیادی مشترک و افزایش ارزش سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. تحقیق حاضر تحقیق توصیفی و پژوهشی کاربردی است. با توجه به قلمرو مکانی و زمانی، جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از 29/12/1380 تا 29/12/1390 بوده و بدین ترتیب نمونه آماری در این تحقیق 48 شرکت می باشد. جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق عوامل بنیادی مشترک (بدهی بلندمدت، جریانات نقدی، افزایش قیمت سهام، قیمت ابتدایی سهام) به عنوان متغیر مستقل و میزان رشد قیمت سهام شرکت هایی که ارزش سهام آنها دوبرابر شده، به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد و رابطه هر یک از شاخص ها با یکدیگر مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب هشت فرضیه تدوین شد و داده های مرتبط جمع آوری شد. جهت بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار Eviews7 استفاده شده است. هم چنین، جهت بررسی ارتباط میان متغیرهای این تحقیق که عبارت بودند از عوامل بنیادی مشترک و ارزش سهام از آزمون های چاو و هاسمن و نیز رگرسیون استفاده شد. دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵

 

بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخشهای کشاورزی و خدمات ایران

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه دراز مدت و کوتاه مدت میان آزادسازی تجاری بخش کشاورزی و سهم های صادرات و واردات هر کدام از بخشهای کشاورزی و خدمات از کل صادرات و واردات کالاها و خدمات ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1387 شکل گرفت که برای این منظور از مدل خود همبستگی برداری بهره گرفته شد. شاخص آزادسازی تجاری از نسبت تجارت (صادرات+واردات) به تولید ناخالص داخلی محاسبه گردید. برای انجام آزمون همجمعی از روش یوهانسن و جوسیلیوس استفاده شد. نتایج بدست آمده از آزمون یوهانسن، حاکی از وجود سه رابطه بلندمدت میان متغیرهاست. همچنین نتایج نشان داد افزایش آزادسازی تجاری در بخش کشاورزی، سهم واردات بخشهای کشاورزی و خدمات را در دراز مدت و کوتاه مدت افزایش داده است. از سوی دیگر در کوتاه مدت سهم صادرات بخشهای کشاورزی و خدمات تحت تاثیر این سیاستها کاهش یافته است یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

 

بررسی سرایت تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی (صادرات و واردات محور)

پژوهش حاضر به بررسی سرایت تلاطم بازارهای موازی بازار سرمایه بر صنایع بورسی (صادرات و واردات محور) پرداخته است. در این پژوهش سرایت پذیری صنایع بورسی به تفکیک صادرات و واردات محور از بازارهای موازی ارز و طلا، مورد سنجش قرار گرفته است. در این راستا از روش تحلیل بردار خودرگرسیونی (VAR) و مدل خودرگرسیونی مشروط بر ناهمسانی واریانس های تعمیم یافته چندمتغیره(MGARCH) استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از نرم افزار Eviews و از ابتدای آبان ماه 1386 تا پایان مرداد ماه 1392 جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. روش پژوهش حاضر بر مبنای طبقه بندی تحقیقات بر اساس روش، ماهیت و جهت به ترتیب توصیفی، کاربردی و پس رویدادی بوده و از نظر نوع، همبستگی محسوب می گردد. نتایج این پژوهش رابطه اثر سرایت پذیری صنایع بورسی صادرات محور را از بازار موازی ارز تایید می نماید، ولی نتایج پژوهش این سرایت گذاری از سوی بازار موازی طلا مورد تایید قرار نگرفته است. در همین راستا اثر سرایت پذیری صنایع واردات محور نیز از بازارهای موازی ارز و طلا تایید نشده است. یافته های جانبی پژوهش حاضر نیز نشان می دهد که رابطه مثبت و دوسویه ای میان دو بازار ارز و طلا در دوره مورد بررسی وجود داشته است یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

 

بررسی عوامل موثر بر تعهد و رفتار خریداران در بازاریابی صنعتی

تعهد در روابط بین خریدار و فروشنده صنعتی یک مبحث مهم در حوزه بازاریابی رابطه مند است. از ‏جمله منافعی که بازاریابان از تعهد شرکت های خریدار صنعتی کسب می کنند، بروز رفتارهای مطلوب ‏آنان است که به کاهش هزینه ها و افزایش سود شرکت های فروشنده منجر می شود. این پژوهش به بررسی عوامل تاثیرگذار بر تعهد خریدار در بازارهای صنعتی و تاثیر تعهد روی ‏رفتار خریدار می پردازد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی - توسعه ای، از نظر روش توصیفی و از‏ نظر محتوا از نوع همبستگی و علی است. جامعه و نمونه آماری خریداران صنعتی یک شرکت معروف ‏در صنعت چوب است و اطلاعات لازم به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که: با ارائه خدمات اضافی و غیر رسمی، تعهد خریدار صنعتی افزایش پیدا می کند. با افزایش تعهد خریدار، رفتار خرید مطلوب خریدار افزایش پیدا می کند.‏ با افزایش رفتار خرید مطلوب خریدار، سود فروشنده افزایش پیدا می کند.‏ با افزایش رفتار خرید مطلوب خریدار، هزینه فروشنده کاهش پیدا می کند.‏ بنابر یافته های پژوهش پیشنهاد می شود مدیران به تعهد خریداران اهمیت داده و برای افزون ‏کردن تعهد آنان خدمات اضافی و غیر رسمی ارائه دهند.‏ یکشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۵

 

قانون تجارت الکترونیکی

شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵

 

دانستنیهای گمرک

شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵

 

تحلیل تاثیر حضور سهامدار بزرگ بر تمایل بنگاه به واگذاری بلوکی سهام جهت تامین مالی به روش همسان سازی نمره گرایش

زمانی که مالکان یک شرکت سهامی بر واگذاری سهام شرکت در بورس توافق می کنند، آنها تصمیم به اصلاح، تغییر و به احتمال زیاد پراکنده تر کردن ساختار مالکیت بنگاه خود گرفته اند و حضور یک سهامدار بزرگ به عمل واگذاری کمک می کند. در این پژوهش تاثیر حضور سهامدار بزرگ بر گرایش بنگاه به واگذاری بلوکی سهام، بر اساس رویکردی نوین مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور ابتدا نمره گرایش به واگذاری نمونه ای متشکل از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله (1382-1391) محاسبه می شود و با استخراج نمونه به دست آمده تاثیر حضور سهامدار بزرگ و میزان گرایش به واگذاری برآورد می شود. نمره گرایش حاصل شده در واقع تمایل شرکتها به انجام واگذاری و احتمال تحقق آن را در آینده محاسبه می کند. نتایج حاصله گویای عدم معناداری تاثیر بزرگترین سهامدار بر تصمیمات واگذاری است و در مقابل حضور دومین سهامدار بزرگ بر گرایش بنگاه به واگذاری تاثیر مثبت و معناداری دارد. شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵

 

تاثیر وابستگی ساختاری بر تغییرات مرز کارا پرتفوی و مقایسه آن با روش سنتی در بورس اوراق بهادار تهران: توابع مفصل

مساله بهینه سازی مارکویتز و تعیین مرز کارای سرمایه گذاری، زمانی که تعداد دارایی های قابل سرمایه گذاری و محدودیت های موجود در بازار کم باشد، توسط مدل های ریاضی حل شدنی است. اما این شیوه های ریاضی پاسخ های مختلفی ارایه می دهند که گاهی بعضی از آن ها دقیق تر و کاملتر می باشد. در این مقاله ما به بررسی وابستگی ساختاری بین نرخ مبادله دلار و سری های زمانی شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر آن بر مرز کارا پرتفوی پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که شاخص های مورد مطالعه دارای وابستگی دمی بالایی کمتر نسبت به وابستگی دمی پایینی می باشد، (این بدان معناست که با کاهش نرخ مبادله دلار شاخص ها کاهش می یابند اما با افزایش نرخ مبادله دلار در شاخص های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران افزایش کمتری مشاهده می شود). همچنین ما برنامه بهینه سازی جدید را پیشنهاد می کنیم که در آن ریسک به وسیله ارزش در معرض خطر و بازده آن توسط تابع مفصل برآورد شده است، در این روش تغییرات قابل توجهی در مرز کارا پرتفوی مشاهده می شود. شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵

 

بررسی تاثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صنعت بانکداری از ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود که به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده ای را در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا میکند. با جهانی شدن صنعت بانکداری استفاده از استراتژی های تنوع درآمدی برای بهبود ارزش و عملکرد از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این تحقیق تاثیر تنوع درآمدی بر عملکرد بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1388تا پایان سال1392 مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش را کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهند. متغیرهای مورد نیاز با استفاده از نرم افزار Excel مورد محاسبه قرار گرفته و سپس از طریق معادله رگرسیون چند متغیره، با استفاده از نرم افزار Eviews و آزمون F فیشر فرضیه تحقیق مورد آزمون قرار گرفت. با انجام این تحقیق مشخص شد که تنوع درآمدی و نرخ بازده دارایی ها اثری مثبت و نسبت هزینه به درآمد اثر منفی برعملکرد بانک دارند. همچنین نتایج نشان می دهد که نسبت مالکیت و نیز اندازه بانک بر عملکرد بانک اثری ندارند. شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۵

 

روش چند شاخصه برای انتخاب سبد سهام بهینه با استفاده از متغیرهای تحلیل بنیادی در شرکت های پتروشیمی عضو بورس

نحوه انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در این بازارها است، انتخاب سهم و یا سبد سهامی است که از لحاظ سود آوری،افزایش قیمت و سود هر سهم بهترین باشد اهمیت بسزایی دارد .به همین منظور روش های بسیاری در رابطه با انتخاب سبد سهام به وجود آمده و معرفیشده اند .اکثریت این روش ها برای انتخاب و تصمیم گیری صحیح از اطلاعات و تحلیل های مالی استفاده نموده اند. در این مقاله نسبت های مورد استفاده در تحلیل های بینیادی به عنوان معیارهای موثر جهت انتخاب سبد سهام در نظر گرفته شده اند. اهمیت هر یک از معیارها از طریق روش آنتروپی شانون مورد سنجش قرار میگیرد .سپس جهت رتبه بندی جامعه مورد بررسی که شامل شرکتهای پتروشیمی عضو بورس میباشد، از تکنیکهای SAW ,TOPSIS ELECTRE استفاده خواهد شد . برای این منظور از میانگین سیزده ساله داده های واقعی، در بازه زمانی سالهای 08 تا 29 استفاده میگردد. نتایج تحقیق نشان میدهد به کارگیری روشهای گوناگون چند شاخصه ای به رتبه بندی های متفاوتی منجر میشود. نهایتاً با استفاده از روش میانگین رتبه ها میتوان به تصمیم گیری پرداخت. سه شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۵

 

 

قانون جرائم رایانه ای

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵

 

آزمون تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری در قالب مدل امتیاز بازار نوظهور

هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت های مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد، عوامل حاکمیت شرکتی در چهار طبقه شامل حقوق سهامداران و ذینفعان، هیات مدیره و کمیته های آن، حسابرسی، و افشاء عمومی و شفاف سازی جای گرفت. از هر یک از این طبقات، یک شاخص معرف و از مجموع آن ها یک شاخص ترکیبی ساخته شد. سپس رابطه بین این شاخص ها و رتبه اعتباری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان می دهد که از بین عوامل حاکمیت شرکتی، صرفا عوامل مرتبط با حقوق سهامداران و ذینفعان رابطه مثبت و معنی داری با رتبه اعتباری دارد. اما در ترکیب عوامل مزبور با سایر عوامل که در مجموع ساختار حاکمیتی شرکت را تشکیل می دهند، شواهدی پیرامون تاثیرگذاری بر رتبه اعتباری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد. دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵

 

شناسایی و دسته بندی مفاهیم و مولفه های سرمایه فکری در سازمان

مقدمه: اندازه گیری و ارزشیابی سرمایه فکری که با هدف بهبود مدیریت و افزایش مزیت رقابتی سازمانها انجام می گیرد، نیازمند بررسی مفاهیم و ارائه مولفه های جامع و کاملی است که تمامی ابعاد سرمایه فکری را پوشش بدهد. هدف از این پژوهش شناسایی مفاهیم و مولفه های سرمایه فکری سازمان و چگونگی دسته بندی آن ها در قالب ابعاد در منابع موجود است. مواد و روش ها: در این مطالعه مروری، مقالات چاپ شده بین سال های 2015- 1991 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور کلید واژه های Intellectual Capital، Components of Intellectual Capital، Concept of Intellectual Capital، Organization در پایگاه های اطلاعاتی انگلیسی زبان PubMed، Scopus، Science Direct و Google Scholar و کلیدواژه های سرمایه فکری، مولفه های سرمایه فکری، مفهوم سرمایه فکری و سازمان در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان SID و Magiran جستجو شد. درمجموع تعداد 383 مقاله به دست آمد. پس از حذف مقالات غیر مرتبط، 86 مقاله انتخاب و تحلیل گردید. یافته ها: از سرمایه فکری و ابعاد آن تعریف جامع و کاملی ارائه نشده و بیشتر نویسندگان سه یا چهار بعد برای آن در نظر گرفته اند. اکثرا نام های «سرمایه انسانی»، «سرمایه ساختاری» و «سرمایه ارتباطی» برای این ابعاد ذکر کرده اند که هر بعد، مولفه های متعددی را در برمی گیرد. مهمترین مولفه های بعد سرمایه انسانی مهارت، تجربه ودانش بوده مهمترین مولفه های بعد ساختاری فرهنگ سازمانی، فرآیندها و نظام اطلاعاتی است و مهمترین مولفه های بعد سرمایه ارتباطی ارتباط با مشتری، وفاداری مشتری و رضایت مشتری می باشند. نتیجه گیری: با گردآمدن مجموعه ای از مولفه ها و مفاهیم سرمایه فکری گام مهمی در ارائه بازتعریفی همه جانبه و جامع سرمایه فکری که خود پیش نیاز شناسایی و بکارگیری کاراتر آن در سازمان هاست، برداشته شد. توصیه می شود از مفاهیم، ابعاد و مولفه های استخراج شده، برای ساختن ابزاری جهت سنجش سرمایه فکری در سازمان ها استفاده شود. دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵

 

انتخاب سهام با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و بکارگیری فرآیند زنجیره مارکوف در پیش بینی وضعیت آینده سهام

یکی از مهم ترین مسائلی که بسیاری از سرمایه گذاران سهام در فضای بازار سرمایه با آن روبرو هستند, تصمیم گیری در خصوص خرید سهام و پیش بینی وضعیت آینده سهام طی دوره های مختلف زمانی می باشد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی معیارهایی با اثرگذاری بالا در بررسی و انتخاب سهام و همچنین پیش بینی وضعیت احتمالی آتی سهام است. این تحقیق با استفاده از تکنیک دیمتل فازی و گرد آوری نظرات خبرگان به واسطه مصاحبه و توزیع پرسشنامه، معیارهای با تاثیرگذاری بالا را شناسایی و از طریق بکارگیری فرآیند زنجیره مارکوف و جمع آوری داده های تاریخی، وضعیت احتمالی آینده سهام در دوره های آتی را جهت سه شرکت بزرگ از گروه فلزات اساسی بورس اوراق بهادار را پیش بینی نموده است. نتایج حاکی از آن است که سه معیار سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و قیمت سهام به عنوان معیارهای با میزان تاثیرگذاری بالا بوده و همچنین بر اساس این نتایج و با بکارگیری فرآیند زنجیره مارکوف، قدرت پیش بینی و تصمیم گیری درباره وضعیت آینده سهام حاصل شده است. دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵

 

قانون تجارت

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵

 

قانون وب سایت های خیریه

یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵

 

 

رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار سرمایه با جمع آوری سرمایه های اندک اما در سطح وسیع مخاطره سرمایه گذاری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب رونق و مدیریت در بازار سهام می شوند. در این میان سرمایه گذاران صندوق ها تلاش می کنند در صندوقی سرمایه گذاری کنند که متناسب با ریسک بازار و ریسک عملیاتی قابل تحمل، بازده بهینه ای کسب کنند. بنابراین سرمایه گذاران جهت انتخاب بهینه صندوق های سرمایه گذاری نیازمند ابزارهایی مانند معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو می باشند. در این مقاله با بررسی پنج معیار نسبت شارپ، نسبت ترینر، مدل 3 عامل فاما- فرنچ، آلفای جنسن (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری مدرن پرتفوی) و نسبت پتانسیل مطلوب (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی) مناسب بودن هر یک از آنها را در مقایسه با معیار بازدهی واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق، پنچ فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 20 صندوق مشترک مورد آزمون قرار گرفته اند. محقق با توجه به استفاده از داده های رتبه ای، فرضیه ها را از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و «ضریب همبستگی کندال» مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تجریه و تحلیل نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های شارپ، نسبت ترینر، نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت جنسن و مدل 3 عامله فاما- فرنچ با نسبت بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد. بررسی ضرایب همبستگی آماره های اسپیرمن و کندال حاکی از این است که بیشترین میزان همبستگی با بازدهی واقعی مربوط به نسبت ترینر بوده و کم ترین ضریب همبستگی متعلق به مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد. بر اساس اولویت نسبت ترینر در رتبه اول، نسبت شارپ در رتبه دوم، نسبت پتانسیل مطلوب در رتبه سوم، نسبت آلفای جنسن در رتبه چهارم و نسبت مدل سه عاملی فاما و فرنچ در رتبه پنجم قرار دارد. یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵

 

نقش متغیرهای روانشناختی و آگاهی بر تمایل به سرمایه گذاری با تاکید بر نقش واسطه ای ریسک ادراک شده مشتریان خدمات سرمایه گذاری

برداشت از ریسک یکی از پارامترهای مهم فرآیند تصمیم گیری است به طوری که می تواند تصمیم گیری عقلایی مربوط به انتخاب یک محصول یا خدمت را تغییر دهد. در واقع، ریسک ادراک به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده برای درک رفتار مصرف کننده شناخته شده است. بنابراین، توسعه مدلی برای تبیین ریسک ادراک شده مشتریان حقیقی در بازار خدمات سرمایه گذاری ضروری است. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای ریسک ادراک شده در ارتباط بین متغیرهای روانشناختی و آگاهی و تمایل به سرمایه گذاری مشتریان خدمات سرمایه گذاری است. این پژوهش که در سال 1393 انجام یافته است از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف توسعه ای-کاربردی است و جامعه آماری آن را مشتریان شرکت های کارگزاری تهران تشکیل می دهد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان داد که ریسک پذیری، اعتماد، خودکارآمدی و آگاهی سرمایه گذران تاثیر معنی داری بر ریسک ادراک شده آنها دارند. در این راستا، بیشترین اثرگذاری بر ریسک ادراک شده مربوط به دانش و آگاهی سرمایه گذران است. علاوه بر این ریسک ادراک شده بر نگرش و تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار می باشد. یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵

 

به کارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسه مراتبی( AHP) در بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید بنادر جنوب کشور ایران

فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP کاربرد مطلوبی در حل مسائل تصمیم گیری چندمعیاره دارد. بیشترین کاربرد آن در برنامه ریزی تخصیص منابع و حل مسائل است. تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های سازمان ها است ولی به تنهایی، یک ابزار تحلیل دقیق برای تعیین اهمیت عوامل و ارزیابی گزینه های مختلف استراتژیک نیست، به این دلیل SWOT کمبودهایی در اندازه گیری و ارزیابی عواملی را داراست که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) این نقایص را برطرف میکند. در این مقاله از روش دلفی به منظور جمع آوری نظرات کارشناسان کلیدی استفاده شده است. ابتدا با طرح پرسش و مصاحبه حضوری با مدیران ارشد، تصمیم گیران اصلی، کادر متخصص بنادر جنوبی کشور، اطلاعات موردنیاز جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار Expert Choice, درجه اهمیت، وزن گروه ها، نسبت سازگاری و انتخاب بهترین استراتژی در هر بندر تعیین شد. نتایج به دست آمده نشان میدهد بهترین استراتژی برای بندر خرمشهر لایروبی اروندرود و توسعه آبخور کانال و دسترسی مؤثرتر به بازار عراق؛ در بندر آبادان، استفاده از مزایا و فرصت واقع شدن در منطقه آزاد و اندیشیدن به راهکار اجرایی جهت توسعه بندر؛ در بندر امام خمینی(ره) بهره مندی از فناوری اطلاعات و نرم افزارهای عملیات کانتینری و افزایش کانتینرهای ترانشیپی؛ در بنادر شهید رجائی و بوشهر بهره مندی از نرم افزارهای عملیات کانتینری و تغییر در قوانین محدو دکننده خصوصی سازی به منظور کاهش تهدیدهای بندر جبل علی؛ و در بندر چابهار ایجاد شبکه ریلی و اصلاح و تغییر قوانین خصوصی سازی با هدف کاهش تأثیرات منفی بندر جبل علی است. یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۵

 

 

 

 

 

 

 

 


لوگو فوتر   
 
پــــــرتال تجــــارت

 

درگاه تجارت مسیر ورود به دنیای تجارت الکترونیک

پرتال تجارت «شبکه اجتماعی کسب و کارها» محور اصلی یک شبکه تجارت الکترونیک متعلق به بخش خصوصی است که از هشتاد دامنه پرتال "PORTAL" همراه با TLD تخصصی تشکیل شده و در تلاش است با حمایت و همکاری فعالان اقتصادی به عنوان شبکه اجتماعی کسب و کارها و با ایجاد صدها بازار کاملاً تخصصی مرتبط با یکدیگر و همچنین استفاده از بستر تجارت الکترونیک، فرصت استفاده از بازاریابی B2B و سپس بستر B2C و نهایتاً C2C را در کنار دیگر اشکال تجارت الکترونیک فراهم آورد. در این شبکه هر عضو عادی دارای یک پیشخوان تجاری است که به مدت یکماه و به صورت رایگان دسترسی به کلیه امکانات پرتال تجارت را برای وی میسر می سازد، در صورت رضایت وی از این امکانات می تواند با پرداخت تعرفه اندکی بابت حق عضویت این امکانات را برای یکسال مورد استفاده قرار دهد. امکاناتی که عضو ویژه در اختیار خواهد داشت از اینجا قابل مشاهده است. عضویت ویژه در پرتال تجارت و دیگر پرتال‌ها هیچ منافاتی با دیگر فعالیتهای آنلاین شما از جمله داشتن یک سایت اختصاصی و یا عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نداشته و در حقیقت مکمل آن است. عضویت ویژه در پرتال تجارت این امتیاز را در اختیار شما قرار خواهد داد که بدون نیاز به دانش فنی و یا دغدغه نگهداری سایت و پشتیبانی محصولات اعم از کالا و خدمات خود را در معرض بازدید هزاران متقاضی واقعی خرید قرار دهید، مهمتر آنکه تنها با یک کلیک کسب و کار خود را به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری که نیاز دارید نمایش دهید. هم اکنون به جز پرتال تجارت، پرتال طلا، پرتال لاکچری، پرتال ساعت و پرتال فاینانس راه‌اندازی شده است و به زودی پرتال‌های تخصصی دیگری نیز در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.