۰۹۱۰۰۵۵۵۵۷۰ ۰۹۱۰۰۵۵۵۵۸۰

بایگانی مقالات

شامل

کارآفرینی، یادگیری محوری، بازارمحوری و فعالیت های منابع انسانی در هتل های چهار و پنج ستاره ایران

سازمان هایی در دنیای رقابتی کنونی موفق اند که مشتری در آنها نقش اساسی ایفا میکند. در این راستا توجه به نیازها و خواسته های آشکار و پنهان مشتریان و همچنین ایجاد نوآوری در محصولات و خدمات از اهمیت بسزایی برخوردار است. ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیرکارآفرینی، یادگیری محوری، بازارمحوری و فعالیتهای منابع انسانی بر نوآوری و ارزش مشتری در هتل های 4 و 5 ستاره ایران است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت، از نوع توصیفی است و جامعه آماری آن را مدیران هتل های 4 و 5 ستاره ایران تشکیل می دهد که تعداد 82 نفر مدیر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های موردنیاز این مطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه استاندارد شده جمع آوری، و تجزیه و تحلیل داده ها نیز به واسطه مدل سازی معادلات ساختاری و با کمک روش حداقل مربعات جزئی و به کارگیری نرم افزار پی ال اس انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری بین کارآفرینی و فعالیتهای منابع انسانی با نوآوری و ارزش مشتری وجود دارد و رابطه بازارمحوری با نوآوری منفی و رابطه اش با ارزش مشتری تأیید نشد. همچنین رابطه یادگیری محوری با نوآوری و ارزش مشتری مثبت و معنادار است. یکشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۵

 

 

قیمت گذاری و بازاریابی در یک زنجیره تامین دوسطحی تحت چهار رویکرد نظریه بازی ها

همکاری در تبلیغات یک استراتژی بازاریابی است که در آن خرده فروش، تبلیغات محلی را اجرا می کند و تولیدکننده بخشی از کل هزینه های آن را پرداخت می کند. در این تحقیق همکاری در تبلیغات و تصمیمات قیمت گذاری در یک زنجیره تامین دو سطحی بررسی می شود، که شامل یک تولیدکننده و یک خرده فروش است. تقاضا در این مدل تابعی از قیمت و تبلیغات است. چهار مدل بر اساس نظریه بازی، به منظور مطالعه تصمیم گیری بهینه اعضای زنجیره تحت فرضیات مختلف توسعه داده شده است. سه بازی غیرهمکاری شامل بازی های نش، تولیدکننده رهبر و خرده فروش رهبر و یک بازی همکاری حالت هایی هستند که مدل ها بر اساس آنها توسعه داده شده اند. در نظر گرفته می شوند. محدب بودن توابع هدف در هر حالت اثبات و در پایان برای هر حالت یک مثال عددی ارائه و آنالیز حساسیت انجام شده است دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵

 

شناسایی و بررسی عوامل موثر بر میزان رضایت مشتریان از خدمات بندری با استفاده از 8Ps و مدل کانو در بندر امام

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش آمیخته های بازاریابی به خصوص عنصر خدمت بر بازاریابی بنادر و شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان)کشتیرانی، صاحبان کالا و فورواردرها( از خدمات بندر امام و اولویت بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتری در صنعت بندری و ارائه پیشنهاد هایی برای طراحی خدمات متناسب با نیاز مشتریان در دو مرحله انجام شده است. در ابتدا بر اساس برگه های سنجش رضایت مشتری در بنادر و نظرات اساتید راهنما، 24 شاخص به عنوان متغیرهای مستقل این تحقیق به کار گرفته شد. سپس این شاخص ها در درون پرسشنامه کانو قرار گرفت. پس از انجام گام های موجود در مدل کانو و نوع هر عوامل به لحاظ اساسی بودن، عملکردی بودن و انگیزشی بودن، مشخص شد و سپس ضریب رضایت مشتریان محاسبه گردید. در مرحله دوم میزان نقش آمیخته ها در میزان رضایت مشتریان از خدمات بندر امام بررسی شد. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد عناصر هشت گانه آمیخته های بازاریابی در میزان رضایت مشتریان از خدمات بندر امام نقش مؤثری دارد و نیز نتایج به دست آمده از رتب هبندی عناصر هشت گانه آمیخته های بازاریابی نشان داد که عنصر خدمات در رتبه اول، عنصر قیمت و سایر هزینه های خدمات در رتبه دوم و عنصر مکان و زمان در رتبه سوم قرار دارند. دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵

 

ارائه یک چارچوب مفهومی به منظور تبیین نقش تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی در نگرش شغلی کارکنان

محیط بسیار پیچیده و رقابتی امروز مستلزم توجه بیش از پیش سازمان به کارکنان داخلی سازمان به عنوان مشتریان داخلی است. کارکنان زمانی می توانند به واسطه ارائه خدمات، مشتریان را راضی نگه دارند که نیاز های خودشان نیز از سوی سازمان برآورده شده باشد و احساس رضایت در خود آنان نسبت به سازمان وجود داشته باشد. این موضوع همان منطقی است که در مطالعه بری، هنسل و بورک بدان اشاره شده و به کارگیری بازاریابی داخلی را در جهت دستیابی به قابلیت های سازمانی در پاسخگویی به حمایت اثربخش از مصرف کننده، توصیه می نماید. از سوی دیگر، مهم ترین سرمایه هر سازمانی، نیروی انسانی آن است. هرچه کیفیت نیروی انسانی بالاتر باشد موفقیت و بقاء سازمان بیشتر خواهد بود و یکی از مهم ترین نگرش هایی که سعی در بهبود کیفی نیروی انسانی و تعدیل ارزش های افراد را دارد، تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی است. تعهد مدیریت به برنامه بازاریابی داخلی، فعالیتی خودجوش و داوطلبانه برای استفاده از برنامه بازاریابی داخلی به منظور ارتقای وضعیت شغلی کارکنان و افزایش ارتباط با کارمند و رضایت مندی و در نهایت بهبود عملکرد کل سازمان است. از این رو، این مقاله با هدف بررسی ادبیات و پژوهش های انجام شده در خصوص بازاریابی داخلی، تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی با شیوه های بازاریابی داخلی که شامل ارتباطات داخلی رسمی و غیر رسمی است، مرتبط است و تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی و ارتباطات داخلی غیر رسمی بر نگرش کارکنان تأثیر دارند. یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

 

استخراج ویژگی های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B)

هدف این مقاله، شناسایی ویژگی های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) است. برای این منظور، ابتدا با مقایسه استانداردها و مدل های کیفیت نرم افزار، ویژگی های یک مدل بعنوان مبنا انتخاب میشود. سپس با مطالعه ویژگی های کیفی فازهای معاملات B2B و بررسی معیارهای کیفی موجود در سیستم های موجود، ویژگی های کیفی این نرم افزارها شناسایی و به ویژگی های مبنا اضافه خواهد شد. در پایان نیز یک سیستم کاربردی بر اساس این ویژگی ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل تحلیل خواهد شد. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است که بر مبنای مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته است. یکشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۵

 

 

 

ارایه الگوی شکل گیری رهبری کاریزماتیک در سازمان از دیدگاه مدیریت برنامه ریزی راهبردی

در دنیای سازمانی نوین، مهم ترین شاخص تاثیرگذار، مدیریت است که شکل مطلوب آن مدیریت همراه با رهبری است. یکی از نظریه ‎های مربوط به رهبری، که دارای بیشترین میزان تاثیر است، رهبری کاریزماتیک می‎باشد که کمتر مورد توجه واقع شده است. به طور کلی رهبری کاریزماتیک یعنی برقراری رابطه‎ای که اثرپذیری و اثرگذاری در آن بدون اعمال زور یا پاداش‎ های مالی صورت می‎گیرد. این مشکل تا حدی به فقدان یک چارچوب فکری منظم نسبت داده می شود. در این مقاله سعی شده است مولفه ‎های این نوع رهبری در قالب ارایه یک الگوی کاربردی از چگونگی ظهور شخص در سازمان به عنوان یک رهبر کاریزماتیک، با توجه به فرآیند برنامه‎ ریزی راهبردی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور پرسش نامه ای طراحی شده است که به عنوان مقیاسی برای نشان دادن جایگاه شخص در فرآیند و میزان موفقیت وی در کسب مولفه های رهبری کاریزماتیک و پذیرش وی به عنوان رهبر کاریزماتیک از سوی کارکنان در شرکت صنعتی بهمن موتور مورد بررسی قرار گرفته است. سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

 

ایجاد مدل تعاملی اطلاعات و فعالیت های ذی نفعان مدیریت بحران در صنعت با رویکرد مهندسی همزمان، مطالعه موردی: ایران خودرو

بحران عنصری جدانشدنی از زندگی بشر است. صنایع نیز از گزند بحران ها در امان نیستند. چرخه مدیریت بحران شامل مراحل پیشگیری و کاهش اثرات، آمادگی، مقابله و بازسازی است. تمامی این حوزه ها فعالیت های متفاوتی را در زمان های مختلف برای ذی نفعان مدیریت بحران در صنایع و به ویژه صنایع خودروسازی ایجاد می کنند. نبود یک ساختار همسو و همزمان بین تمامی ذی نفعان در هریک از مراحل مدیریت بحران می تواند منجر به اخلال در فرایند مدیریت بحران صنعت گردد. مهندسی همزمان یک روش طراحی برای توسعه محصولات و ساخت آن ها در صنایع است که فرایندها را نیز به طور همزمان در نظر می گیرد. هدف از این تحقیق ایجاد مدل تعاملی اطلاعات و فعالیت های ذی نفعان مدیریت بحران صنعت خودروسازی ایران خودرو با استفاده از رویکرد مهندسی همزمان است. بدین منظور باید تمامی ذی نفعان و فعالیت ها در مدیریت بحران شناسایی و دسته بندی و وزن هر یک از فعالیت ها تعیین گردد و میزان تعامل داده، ستانده ای اطلاعات در دو مدل تصمیم گیری فازی با استفاده از روش های F.MCDM محاسبه گردد. در این تحقیق، پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، از روش مصاحبه و پرسشنامه استفاده می شود. همچنین از روش تصمیم گیری چندمعیاره به صورت فازی برای تعیین وزن معیارها و نرخ میزان داده و ستانده اطلاعات استفاده می گردد. در نهایت مدل ارتباطی اطلاعات برای ارتقای کارکرد مدیریت بحران صنعت ایران خودرو با رویکرد مهندسی همزمان ارائه می گردد. سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵

 

 

 

بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان

مدیریت دانش به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی به شمار می آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (745 نفر) تشکیل می داد. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان 254 نفر محاسبه گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که عنایتی (1390) در تحقیق خود از آن استفاده کرده بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار استنباطی از آزمون های تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد که این کار توسط نرم افزارهای SPSS (نسخه 20) و Expert choice (نسخه 11) انجام شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است در بین عوامل موثر بر مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر مدیریت دانش نقش معنی دار داشته و نقش استراتژی بر مدیریت دانش، معنی دار نبوده است. از میان چهار متغیر مورد بررسی، فرهنگ سازمانی مهم ترین عامل تاثیرگذار بر مدیریت دانش و عامل استراتژی کمترین اهمیت را در مدیریت دانش دارند. دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

 

بررسی الگوهای استراتژی مدیریت دانش و کاربرد ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک در محیط های کار

در مطالعات مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک، استراتژی مدیریت دانش، استراتژی دانش و همچنین کاربرد ایمنی مبتنی بر مدیریت استراتژیک مفاهیمی جدید و ابداعی می باشند که اغلب در پروژه های داخل کشور چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از همین رو تحقیق حاضر با هدف بررسی و تبیین ضرورت ها، کارکردها و الگوهای مربوط به این سه مفهوم و بیان تفاوت های آن ها در سازمان ها و بیان ضرورت و چگونگی کاربرد مدیریت استراتژیک در تشکیلات ایمنی و تعیین الگوی استقرار آن در چارچوب مدیریت استراتژیک می باشد. بر این اساس ابتدا مفاهیم استراتژی مدیریت دانش، استراتژی دانش در سازمان و سپس مراحل مدیریت استراتژیک بیان شده و در مرحله بعدی عناصرمدیریت استراتژیک در تشکیلات و واحدهای ایمنی و سلامت کار ذکر می گردد. این تحقیق با روش مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات در آن فیش برداری از منابع پایگاه های اطلاعاتی شبکه جهانی اینترنت، کتب و مقالات علمی فارسی و لاتین و پایان نامه های مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. استراتژی مدیریت دانش بر مبنای دسته بندی دانش به انواع دانش آشکار (صریح) و دانش پنهان (ضمنی) تعریف می شود و استراتژی دانش بیان می کند که سازمان چه دانشی را، با چه عمقی، از چه منبعی و از چه طریقی برای پشتیبانی از برنامه استراتژیک خود بایستی کسب نماید. مطمئنا یکی از اهداف استراتژیک و مهم در صنایع ایران، ارتقای سلامت و ایمنی کارکنان و توسعه فرهنگ سلامتی و بهبود کیفیت خدمات می باشد که تشکیلات ایمنی می تواند در این زمینه خدمات فراوانی را ارایه نماید و در چارچوب مدیریت استراتژیک نقش پررنگی در برنامه های پیشگیری از صدمات و بیماری ها و حفظ سلامت کارکنان و ارتقای کیفیت زندگی شغلی ایفا نماید. دوشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۵

 

ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش در کارکنان شهرداری منطقه 7 تهران می باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 7 (420 نفر) است که با روش نمونه برداری طبقه ای 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه ای محقق ساخته دارای 75 پرسش مربوط به مولفه کارآفرینی و 12 پرسش مربوط به مولفه مدیریت دانش است. برای تعیین اعتبار پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است و این ضریب در مورد کارآفرینی 91% و در مورد مدیریت دانش 94% می باشد. بدین وسیله پرسشنامه از اعتبار کافی برخوردار است. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی کارآفرینی به عوامل سازنده: خلاقیت، استقلال، نفوذ، بیرونی بودن، تصمیم گیری، انعطاف پذیری، توفیق طلبی، یادگیری و مدیریت دانش نیز بر اساس پژوهش های گذشته به سه عامل خلق دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش تقسیم شده است. نتایج همبستگی بنیادی نشان داده است که یافته های پژوهش به عنوان مدل بهینه کارآفرینی بر پایه ابعاد مدیریت دانش و ویژگی های فردی کارکنان به صورت یک مدل اقتضایی معرفی می شود و بین کارآفرینی با سنوات خدمت و سن رابطه معناداری وجود ندارد. یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

 

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی

در شرایط حاضر با مشکلات مربوط به عدم تقارن اطلاعات روبرو هستیم و عدم تقارن اطلاعات در بخش های مختلف می تواند زمینه ساز گسترش فساد و آسیب رسیدن به اقتصاد مقاومتی باشد، لازم است تدابیری برای کاهش عدم تقارن اندیشیده شود. یکی از این راهکارها استفاده از سیستم های مدیریت دانش است. ولی با توجه به محدودیت های ایجاد شده در دوران تحریم، پیاده سازی موفق این سیستم ها با موانعی روبرو شده است، بنابراین شناسایی عواملی که منجر به پیاده سازی موفقیت آمیز سیستم های مدیریت دانش می شود، می تواند بسیارمؤثر باشد، زیرا چه در دوره تحریم و چه در دوره پسا تحریم همچنان باید تلاش ها در زمینه برپایی اقتصاد موقتی ادامه یاید. بر این اساس هدف مقاله حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش در سازمان ها در شرایط اقتصادی هست. در نتیجه با مرور تحقیقات انجام شده در حوزه مدیریت دانش 15 متغیر شناسایی گردید. برای آزمون سوالات تحقیق از نرم افزار های SPSS18 و MATLAB و آزمون های TOPSIS و T تک نمونه ای استفاده گردید. نتایج نشاد داد که همه متغیر ها به عنوان متغیر های مؤثر بر موفقیت سیستم های مدیریت دانش در شرایط اقتصاد مقاومتی مطرح هستند و وجود زیر ساخت های فناوری اطلاعات بیشترین اهمیت و انجام ارزیابی های دوره ای کم ترین اهمیت را دارا می باشند. یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

 

قانون برگزاری مناقصه

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

 

قانون داوری تجاری بین الملل

یکشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۵

 

 

قانون نظام صنفی کشور

شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

 

نقش متغیرهای روانشناختی و آگاهی بر تمایل به سرمایه گذاری با تاکید بر نقش واسطه ای ریسک ادراک شده مشتریان خدمات سرمایه گذاری

برداشت از ریسک یکی از پارامترهای مهم فرآیند تصمیم گیری است به طوری که می تواند تصمیم گیری عقلایی مربوط به انتخاب یک محصول یا خدمت را تغییر دهد. در واقع، ریسک ادراک به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده برای درک رفتار مصرف کننده شناخته شده است. بنابراین، توسعه مدلی برای تبیین ریسک ادراک شده مشتریان حقیقی در بازار خدمات سرمایه گذاری ضروری است. در این راستا، هدف این پژوهش بررسی نقش واسطه ای ریسک ادراک شده در ارتباط بین متغیرهای روانشناختی و آگاهی و تمایل به سرمایه گذاری مشتریان خدمات سرمایه گذاری است. این پژوهش که در سال 1393 انجام یافته است از نظر ماهیت توصیفی و از نظر هدف توسعه ای-کاربردی است و جامعه آماری آن را مشتریان شرکت های کارگزاری تهران تشکیل می دهد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان داد که ریسک پذیری، اعتماد، خودکارآمدی و آگاهی سرمایه گذران تاثیر معنی داری بر ریسک ادراک شده آنها دارند. در این راستا، بیشترین اثرگذاری بر ریسک ادراک شده مربوط به دانش و آگاهی سرمایه گذران است. علاوه بر این ریسک ادراک شده بر نگرش و تمایل به سرمایه گذاری اثرگذار می باشد. شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

 

رابطه میان کیفیت گزارشگری مالی و سرعت با استفاده از معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهمترین نهادهای بازار سرمایه با جمع آوری سرمایه های اندک اما در سطح وسیع مخاطره سرمایه گذاری را به میزان قابل توجهی کاهش داده و موجب رونق و مدیریت در بازار سهام می شوند. در این میان سرمایه گذاران صندوق ها تلاش می کنند در صندوقی سرمایه گذاری کنند که متناسب با ریسک بازار و ریسک عملیاتی قابل تحمل، بازده بهینه ای کسب کنند. بنابراین سرمایه گذاران جهت انتخاب بهینه صندوق های سرمایه گذاری نیازمند ابزارهایی مانند معیارهای ترکیبی عملکرد پرتفلیو می باشند. در این مقاله با بررسی پنج معیار نسبت شارپ، نسبت ترینر، مدل 3 عامل فاما- فرنچ، آلفای جنسن (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری مدرن پرتفوی) و نسبت پتانسیل مطلوب (معیاری از ارزیابی ریسک در تئوری فرامدرن پرتفوی) مناسب بودن هر یک از آنها را در مقایسه با معیار بازدهی واقعی مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای این منظور بر اساس مبانی نظری تحقیق، پنچ فرضیه تبیین و با استفاده از داده های نمونه انتخابی از 20 صندوق مشترک مورد آزمون قرار گرفته اند. محقق با توجه به استفاده از داده های رتبه ای، فرضیه ها را از طریق آزمون همبستگی و با استفاده از دو آماره ناپارامتریک «ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن» و «ضریب همبستگی کندال» مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. نتایج این تجریه و تحلیل نشان می دهد که در بازار سرمایه ایران، بین عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک بر اساس نسبت های شارپ، نسبت ترینر، نسبت پتانسیل مطلوب، نسبت جنسن و مدل 3 عامله فاما- فرنچ با نسبت بازده واقعی همبستگی معنی داری وجود دارد. بررسی ضرایب همبستگی آماره های اسپیرمن و کندال حاکی از اين است که بیشترین میزان همبستگی با بازدهی واقعی مربوط به نسبت ترینر بوده و کم ترین ضریب همبستگی متعلق به مدل سه عاملی فاما و فرنچ می باشد. بر اساس اولویت نسبت ترینر در رتبه اول، نسبت شارپ در رتبه دوم، نسبت پتانسیل مطلوب در رتبه سوم، نسبت آلفای جنسن در رتبه چهارم و نسبت مدل سه عاملی فاما و فرنچ در رتبه پنجم قرار دارد. شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۵

 

 

ارائه مدلی برای بررسی تاثیر رسانه ها در ایجاد رغبت به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار از طریق پیام های تبلیغاتی

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ستون های اصلی اقتصاد هر کشور مطرح می باشد. متاسفانه در کشور ایران به دلیل آگاه نبودن سرمایه گذاران، بورس اوراق بهادار کارایی مطلوبی ندارد. تنها راه ایجاد آگاهی، ارتباط است و یکی از بهترین روش های برقراری ارتباط رسانه ها می باشند. بنابراین در این پژوهش به دنبال ارائه مدلی می باشیم که به وسیله آن بتوانیم تاثیر رسانه را بر ایجاد رغبت به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار بررسی کنیم. بدین منظور جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه و نمونه گیری تصادفی ساده انجام گرفته است و آزمون معادلات ساختاری از طریق نرم افزار AMOS برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی افرادی هستند که در تالار بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393-1392 حضور می یابند و نمونه این جامعه نیز با استفاده از فرمول کوکران 157 نفر بدست آمده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهند که بین جذبه ساختاری پیام، جذبه احساسی پیام و جذبه شناختی پیام با رغبت به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراین رسانه ها در ارائه پیام جهت ترغیب به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار باید به هر سه این عوامل در ساختار پیام خود دقت کنند. یکشنبه ۷ آذر ۱۳۹۵

 

مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقت نامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی

خریدهای دولتی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. برای مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی، در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون به دلیل نسخ دهها قانون، آیین نامه و تصویب نامه – که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و نهادها بوده است – از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این مقاله ابتدا پس از بررسی اصول حاکم بر قانون برگزاری مناقصات و اهداف آن، مفاد قانون نیز با الزامات و استانداردهای مندرج در موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی مورد تطبیق قرار می گیرد. همچنین توفیق این قانون در رعایت استانداردهای بین المللی در زمینه خریدهای دولتی ارزیابی می شود. سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵

 

ارایه یک مدل دانش مبنا برای قیمت گذاری مناقصه ای به منظور بهینه سازی قیمت پیشنهادی در مناقصات

قیمت گذاری مناقصه ای برای مناقصه گران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از جمله فعالیت های دشوار برای آنان می باشد. قیمت گذاری مناقصه ای فرآیندی پیچیده و همراه با ریسک است و پیچیدگی های مرتبط با آن بسیاری از مناقصه گران را از قیمت گذاری علمی منصرف ساخته است. در قیمت گذاری مناقصه ای عامل ریسک بعنوان یک متغیر غیرقابل کنترل و یا عامل برون زا متوجه مناقصه گران است. وجود معنی دار متغیرهای تصادفی در فرآیند قیمت گذاری، باعث عدم امکان ارزیابی های قطعی در رابطه با قیمت پیشنهادی می شود. در این مقاله مساله قیمت گذاری مناقصه ای و نحوه مدیریت ریسک آن مورد توجه قرار می گیرد. مقاله حاضر با در پیش گرفتن یک نگرش مفهومی، فلسفه قیمت گذاری مناقصه ای را مورد تجزیه و تحلیل تئوریک قرار می دهد و بر اساس آن تابع احتمال برد برای هر قیمت پیشنهادی مطابق با قیمت نرمالایز شده بر اساس میزان ترجیح مناقصه گزار را استخراج می نماید که با استفاده از آن می توان بر اساس سطح کیفیت برآورد شده، احتمال برد مناقصه را در قیمت های مختلف برآورد نمود. سپس با استفاده از روش های تصمیم گیری و انجام تحلیل های کیفی اقدام به تعیین قیمت پیشنهادی به مناقصه می نماید. در نهایت مدل توسعه یافته برای یک مطالعه موردی به اجرا درآمد و نتایج حاصل از بکارگیری آن تشریح شده است. سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵

 

قوانین طلایی مذاکرات فروش

فروش فعالیتی است بسیار پیچیده، ظریف و دشوار. در کسب و کار های امروزی به دنبال افزایش تعداد تولیدکنندگان و گسترش تنوع محصولات تولیدی و در نتیجه افزایش قدرت انتخاب خریداران این دشواری دوچندان شده است. به همین دلیل امروزه در بسیاری از اصناف و صنایع، مسأله اصلی فروش است نه تولید. بر این اساس در این مطلب قصد داریم به صورت مختصر خوانندگان گرامی را با اصول و قواعد فروش حرفه‌ای آشنا سازیم. سه شنبه ۲ آذر ۱۳۹۵

 


لوگو فوتر   
 
پــــــرتال تجــــارت

 

درگاه تجارت مسیر ورود به دنیای تجارت الکترونیک

پرتال تجارت «شبکه اجتماعی کسب و کارها» محور اصلی یک شبکه تجارت الکترونیک متعلق به بخش خصوصی است که از هشتاد دامنه پرتال "PORTAL" همراه با TLD تخصصی تشکیل شده و در تلاش است با حمایت و همکاری فعالان اقتصادی به عنوان شبکه اجتماعی کسب و کارها و با ایجاد صدها بازار کاملاً تخصصی مرتبط با یکدیگر و همچنین استفاده از بستر تجارت الکترونیک، فرصت استفاده از بازاریابی B2B و سپس بستر B2C و نهایتاً C2C را در کنار دیگر اشکال تجارت الکترونیک فراهم آورد. در این شبکه هر عضو عادی دارای یک پیشخوان تجاری است که به مدت یکماه و به صورت رایگان دسترسی به کلیه امکانات پرتال تجارت را برای وی میسر می سازد، در صورت رضایت وی از این امکانات می تواند با پرداخت تعرفه اندکی بابت حق عضویت این امکانات را برای یکسال مورد استفاده قرار دهد. امکاناتی که عضو ویژه در اختیار خواهد داشت از اینجا قابل مشاهده است. عضویت ویژه در پرتال تجارت و دیگر پرتال‌ها هیچ منافاتی با دیگر فعالیتهای آنلاین شما از جمله داشتن یک سایت اختصاصی و یا عضویت و فعالیت در شبکه‌های اجتماعی نداشته و در حقیقت مکمل آن است. عضویت ویژه در پرتال تجارت این امتیاز را در اختیار شما قرار خواهد داد که بدون نیاز به دانش فنی و یا دغدغه نگهداری سایت و پشتیبانی محصولات اعم از کالا و خدمات خود را در معرض بازدید هزاران متقاضی واقعی خرید قرار دهید، مهمتر آنکه تنها با یک کلیک کسب و کار خود را به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری که نیاز دارید نمایش دهید. هم اکنون به جز پرتال تجارت، پرتال طلا، پرتال لاکچری، پرتال ساعت و پرتال فاینانس راه‌اندازی شده است و به زودی پرتال‌های تخصصی دیگری نیز در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.